PÓSA FERENC

A BETEGSÉG MINT PÓTCSELEKVÉS

Nyomán

Három mondatban…

 

 

A könyv a szerző írásos engedélye nélkül sem részben, sem rész­le­teiben nem sokszorosítható, közölhető vagy tanítható, semmilyen for­mában és értelemben, beleértve az elektronikus, internetes, fénymás­olt vagy írott formáját, valamint az információrögzítés bármely más for­máját.

 

Ezt most felejtsd el!

Oszd meg… használd fel…

Terjeszd… ahol csak tudod!

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Pósa Ferenc

 

Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a köny­vet! Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az em­be­­reket…

 

Ez tökéletesen igaz!

 

A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda, mert meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igye­kezetére!

 

 

Nem kell az embert megváltoztatni!

Úgy tökéletes, ahogy van…

Viszont…

Ha így szenved…

Elő kell vennie egy másik viszonyulást!

 

 

BEVEZETŐ HELYETT

 

20 éve írtam ezt a könyvet, amiben kb. 550 betegség kiváltó oka/lelki tulajdonsága van 500 oldalban – alaposan és részletesen – ismertetve.

Az elmúlt 20 év mindegyikében újra és újra kiadtam… 1000-1500 példányban, ha összeadjuk, akkor egy szép nagy szám jön ki…   és ebbe még nem számoltam bele az illegális letöltést, ami legalább ugyan ennyi és német kiadás számait… és azért már tényleg elég szép nagy szám jön ki…

 

Anno ezt úgy írtam meg, hogy a lehető legegyszerűbben tudják használni a segítők… a betegek… az érdeklődők… mindenki, akinek fontos az egészsége…

 

De most… ebben a különleges időszakban… megérett arra ez a könyv és a benne lévő tudás, hogy jelentősen átdolgozzam, hogy még könnyebben tudja mindenki használni és megoldani vele az életében kialakuló problémákat vagy betegségeket… vagy a betegségek mögött jelenlévő pszihoszomatikus hajlamosító erőket.

 

Be kell látnunk, hogy van, amikor nem elég a tudományban, az orvoslásban bízni/hinni… van, amikor nekünk, magunknak is tennünk kell a gyógyulásért és ennek az első lépése: megismerni mit rontottunk el és mit rontunk el folyamatosan…

 

Mélyedj el a könyvben és jöjj rá, hogy a betegség nem más, mint egy pót­cse­lekvés és az ad gyógyulást, hogy szíved szerint helyesen cselekszel…

 

AFTA – szájpenész

(lásd még fekély, száj)

A száj nyálkahártyáján jelentkező fájdalmas, égő érzést kiváltó gyulladt fekély akkor alakul ki, amikor egy lelki konfliktustól sem szabadulni nem tud, sem megoldani nem képes azt.

Az égő, fájdalmas érzés mutatja a sürgetőnek megélt helyzetet.

Egy „apró”, de az emberi kapcsolatokat meghatározó eseményről beszélünk, amit akár figyelmen kívül is hagyna, de teste mindenképpen megoldásra váró feladatként értelmezi!

 

AZ AGY

Tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú érzékelő, átalakító szervként, ami a tudat tulajdonságai, gondolatai, érzései alapján át­ala­kít­­ja a fizikai létet, milyensége szerint.

Röviden: a test olyan­­­­ná válik, amilyen a tudat. Minden felmerülő disz­har­mó­nia, betegség a tudatból indul, ott ered gyökere, tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is.

 

Homlok tájékon megjelenő tünetek jelentése:

Szoros összefüggést mutat az akarat külön­bö­ző megnyilvánulásaival, illetve meg nem nyilvánulásaival.

Pl.: tompa fájdalom jelentkezhet, amikor tudata beszűkül, nem képes önmaga elé célokat ki­tűzni, megvalósulásukat érezni.

 

Homlok (jobb oldal):

Valamilyen jó érzést adó dolgot, érzelmet akar elérni, valamit pe­d­ig szeretne elkerülni. De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konfliktus támadt az érzésvilágában.

Tehát, amikor itt érzékelünk diszharmóniát, akkor az ön­ma­ga elé kitűzött – érzelmi – célok tisztázatlanok, bizony­ta­la­nok, erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat.

 

 

Homlok (baloldal):

Fizikai dolgokra, az azokhoz való – bizonytalan – vi­szony­­ra vonatkozik. Minden más megegyezik a jobboldal jellem­zőivel.

 

Tarkó:

Nem néz szembe, nem fordul hátra, hogy megvizsgálja eddi­gi életét, nem mer „konfrontálódni”, de – mégis – mások gon­dolata, akarata határozottan érezteti hatását életében.

Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal, melyek gyak­­ran a múltjában keresendők.

 

Tarkó (baloldal):

A ráhatás, a konfliktus fizikai eredetű. Vagyis a konkrét, fi­zi­kai léttel, jellemezhető. Az anyagi világ megoldatlan, fel­dol­gozatlan és éppen ezért félreértelmezett, fél­­reértett dolgaiból ered.

 

Tarkó (jobb oldal):

Az érzésekre, érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás, a meg nem értés!

Ott bujkál benne a valóság érzése, az igaz érzés, de „tu­da-tosan” másik megoldási, viszonyulási sémát választja.

 

Fejtető:

Az itt jelentkező tünetek mögött az áll, hogy nem kér és nem fogad el segítséget, akkor sem, amikor pedig nem lát már más megoldást.

A bezárkózik és a jól eső segítség kérés/elfogadás helyett valami mást választ… mondjuk olyat, ami alátámasztja, „megmagyarázza, hogy miért nem…

 

Fejtető (baloldal):

A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett, de a ket­tős­ség továbbra is fennáll! Szeretné, de nem teszi, szeretné el­ke­­rülni, de elfogadja stb.

Itt a konkrét kézzel fogható, anyagi segítségekhez való vi­szo­­­nya van olyan szakaszban, amikor sem kérni, sem elfo­gad­ni nem képes a segítő kezet.

 

Fejtető (jobb oldal):

Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér, és nem kap segítséget.

Érzelmileg erősen befolyásolt. Érzéseiben, lelki konflik­tu­sa­­iban, fájdalmában se­­beit nyalogatja, és ez annyira leköti erőit, hogy semmi más­­ra nem marad ereje, sem kedve.

 

Halánték:

A Baloldal a földi, anyagi dolgok meg nem értését képvi­seli. Annyira gondolkozik, mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem ké­pes bejutni tudatába, csak egyetlen dolog, vagy gondolat töl­ti ki életét.

A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értet­len­­ségét jelzi.

 

AGYALAPI MIRIGY

(lásd még a kapcsolódó szerveknél)

A hormonokkal, vagyis a belső tűzzel van szoros összefüggésben. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek képessé teszik az adott szervek ellátását.

Amikor fejünkben, tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete, nem érezzük át elért sikereinket, ezek a szervek (pl. pajzsmirigy, mellékvese) nem kapnak táplálékot.

Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem é­lé­­se, meg nem tapasztalása, amelyikkel összefüggésbe hoz­ható a kialakult működési zavar.

AGYHÁRTYAGYULLADÁS

Az emberi tudatot, illetve az egyént bonyolult én-védő mec­hanizmusok óvják a nem kívánt hatásoktól.

Az ént a családja veszi körül, védi, óvja a világ „káros” tényezőitől. Amikor a családban/intim környezetben kimondatlan ellentét formálódik ki, akkor megrendül a lát­szó­la­gosan megszerzett biztonságérzet, ami ellen elkezd lázadni… önmagában

 

AGYLÁGYULÁS

Értékeiről a hosszú, fájdal­mas út következtében lemond és azt gondolja, úgy hi­­szi, nem is létezik becsülhető képessége.

Beszűkülnek az erek, hiszen félelmek, aggodal­mas­ko­dá­sok gyötrik… emiatt túl nagy a nyomás, mert nem en­ged szabad utat a kicsi, könnyen elengedhető indu­­latoknak.

 

Érfal-elfajulás (meszesedés)

fog kialakulni annak követ­kez­­ményeként, hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gon­­dol­­kodásmódját illetően.

Lehet fél­elem és aggódás, az ügy szempontjából lényegtelen mitől fél, a lényeg: ragaszkodik problémáihoz, és hasonlatosan vi­sel­­­kedik a folyóhoz, ami a hordalékot mindig egy adott hely­re rakja le. (lásd még: érelmeszesedés)

 

Vérrög

mint rög, rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. Megjegyzem, ezeket az akadályozó tényezőket saját maga állítja fel. Felállítja, hogy „ne kelljen” másként viszonyulni, mert már annyira meg­szokta szerencsétlenségét.

 

Agyvérzés lelki oka

(lásd még: agyvérzés)

Körülírt, jól behatárolható az a probléma, amivel évek óta küsz­­­ködik (lásd még agy).

A nem használt, a szükségtelenné, élettelenné (halottá) vált dolgok ter­mészetüknél fogva fokozatosan szétesnek, bomlásnak in­dul­nak. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan meg­bom­lik: eddigi képességei a feledés homályába vesznek, elveszít bizo­nyos képességeket: látás, hallás, járás, stb.

 

ÁGYBAVIZELÉS

Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló műkö­dé­si rendellenesség, ami igen gyakran megbúvó – fel nem tér­­képezett, fel nem fedezett, be nem vallott – félelmeket je­lez, melyek így, indirekt módon nyilvánulnak meg. Így igye­kez­nek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre).

A gyermek fogékonysága követ­kez­tében azokat az elhallgatott, kimondatlan szavakat, titkokat és problémákat is érzi, melyeket a szü­lők elhallgattak előle.

Hatással van rá a feszült légkör… nem érti… nem tudja hova tenni… és magára veszi… úgy éli meg mintha Ő lenne a hibás.

 

AGYÉRGÖRCS

A lényege ebben rejlik: elfelejtette, el­hagy­­ta a lazaságot, a nyugodt tettvágyat, és felcserélte egy olyan gör­csös akarással, melyben tűzön-vízen ke­resztül vágva, figyelmen kívül hagyva minden figyelmeztető jelet csak akaratosság le­beg szeme előtt.

A görcsös akarásából, gondolkodásából, ragaszkodásból egye­­nesen következik, hogy semmi mással nem tud foglal­koz­­ni és elméje úgy viselkedik, mint egy felakadt lemez: csak ugyanazt szajkózza!

Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki, szeretné meg­oldani gondjait, de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik; fél, mi lesz azután.

 

AGYÉR-SZŰKÜLET

A bezártság, a szoron­ga­tottság érzése következtében úgy éli meg a világot na­gyon szűk határok közé szorította be. A ru­gal­mas­ságba fektethető erejét a távolságtartásba, az élettér be­szű­kítésébe fekteti.

Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor lesz a legnagyobb esélye, amikor a tudatának egy részét is engedi beszűkülni.

 

AGYVELŐGYULLADÁS

A gyulladások abban az esetben ala­kul­nak ki, mikor valamilyen gondolattal, felfogással szemben ellen­állást, lázongást fejt, fejez ki.

Lázad a ki­­a­la­kult élethelyzet, összeütközés szükség­szerűsége ellen. „Har­cát” azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázadni, győzni igyekszik, a másikon pedig bele­törődni.

 

AGYVÉRZÉS

Abban az esetben alakulhat ki, ha az érintett személy az aláb­bi lelki tulajdonságokkal rendelkezik:

- Rengeteget gondolkodik, keresi a bajok forrását, őrlődik problémáin, viszont megoldásait soha nem találja.

- Folyamatosan hibásan dönt, amiken aztán tovább morog.

- Belefárad ugyan a próbálkozásba, hogy tökéletesen megoldja élet­­­helyzeteit, de ettől még nem hagyja abba és ez további elégedetlenséget gerjeszt.

AIDS

Sze­re­pet játszik…

Játssza az elégedettet, a tökéletest… még önmaga előtt is… és ebbe annyira bele­merül, annyira átéli ez a szemmel látható hazugságot, hogy lassan elhiszi, valóságnak gon­dol­ja. A „téveszme” kiteljesedésekor elveszíti termé­szetes bi­zal­­mat­­lanságát, ami által gyengül, elalszik a figyelme, és ezzel együtt az immunrendszere is védtelenné válik a vírussal szemben.

 

ALKOHOLIZMUS

A felmerülő, problémát, konfliktust nem képes más ismert módszerrel feldolgozni, ezért folyamatos feszültségben él, amire megoldást akar találni. Ez pedig az alkohol, egyszerű – könnyen elérhető és használható – átmeneti stressz oldó.

Viszont a józanodás újra tudatosítja, hogy semmit nem oldott meg… de a részegség nyújtotta átmeneti siker arra készteti, hogy újra és újra az italért nyúljon… apró sikerélmény

 

ALLERGIÁK mögött megjelenő lelki kiváltó ok

A védekező rendszer meggyengülése, kifáradása fokozott és az ebből egyenesen következő ingerlékenység helytelen válaszreakciókat vált ki az egyébként teljesen természetes, hétköznapi anyagokkal kapcsolatban is.

Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett – félreértelmezett – lelki összeütközés vezet, ami aztán felbuk­kanásakor ezt a helytelen, fokozott, túlzásba vitt reak­ci­ót váltja ki.

 

Tej allergia:

Minden esetben, az anya-gyermek kapcsolatban keresendő a meg nem értés, a tünet kiváltó oka.

Több lehetséges ok is tejérzékenységet eredményezhet, de ezek egy tőről fakadnak.

 1. A szülők házasságban élnek, és eddig egy gyermek szü­le­tett: A gyerek így éli meg: az édesanya az összes tö­rő­­dését, gondoskodását valaki másra, az apára, munkára, stb. fordítja. A gyermek úgy éli meg, hogy édes­anyjának a róla való gondoskodás nyűg, kötelező feladat. A gyermek mást, és másként szeretne kapni!
 2. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az előzővel, az­zal a kitétellel, hogy hite, félelme szerint a testvér kapja azt a szeretetet, ami neki járna.
 3. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés, hogy társat szeretne maga mellé és nem tud úgy és olyan mértékben gyermekére figyelni, a hogy az ő szeretné… igaz… ő maga sem tudja, mit szeretne… ezért alakul ki a túlzott reakció.

Az előbbi esetek a születés után kialakult tejérzékenységekre vonat­koznak.

 1. Vele született érzékenység:: az anya nem tudja, örüljön-e, vagy sem születendő gyer­me­kének. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni.

 

Lisztérzékenység:

Ugyanaz vonatkozik rá, mint az anyával kapcsolatos jellemzésnél, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben csak az ap­á­val áll összefüggésben tüneteket kiváltó lelki ok.

 Pollen, házi por:

A beteg tágabb környezetében keresendő az, ami ki­váltja az allergiás tüneteket. Ez is mint az előzőek, va­la­milyen el nem fogadáson és az ebből fakadó eltúlzott reakción alapszik.

ÁLMATLANSÁG

A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat, mégpedig úgy, hogy megér­t­se, pozitív tanulságot vonjon le belőle.

Az alvászavar, álmatlanság kialakulásának lelki oka: az elme, a tudat nem képes leállni, nem képes – jó, megnyugtató – válaszokat adni a felmerült kérdésekre továbbra is „fel van húzva”, és mindaddig pörög, amíg azt nem érezteti „valami”vele, hogy megvan a megoldás, vagy ki nem fárad teljesen…

 

ANYAJEGY

Figyelem felhívások, melyek a magunkkal hozott „tanulnivalóra” vonat­koz­nak. Ez a gyengéd segítség, jelentős szerepet kaphat szelle­münk, személyiségünk fejlődése során. Hiszen folyamatosan tudatosítja, mi adja életünk teljességét… de az igazi értelme akkor derül ki, amikor a testrészek lelki jelentését és megismerjük.

ANYAGCSERE

Ehhez a betegséghez leginkább az a lelki tényező járul hozzá, hogy a beteg azt érzi: az értékeit elfecsérli, eltékozolja és cserébe nem kap semmit…

Amikor adja, még érték, de amikor cserébe hálát, fizetséget vagy köszönetet akarnak adni, akkor már semmiségnek, apróságnak tekinti az iménti értékét és nem fogadja el a felkínált „ellenértéket”.

 

Zsír-anyagcsere

Értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni, amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni. (A zsír szerepe az életfolyamatok tükrében: eb­ből az anyagból és ebben az anyagban van a raktározás fő helye). Nem kívánja megőrizni, hiszen „szentül” meg van győ­­ződve, helyesen cselekszik.

 Cukor

anyagcsere vonatkozásában ugyanaz jellemző, azzal a kité­tel­lel, hogy az örömmel kapcsolatban vannak érték­elto­ló­dá­sok! (lásd: cukorbetegség).

 

ARANYÉR lelki okai

A nyugodt „hagyás” helyett erőltetés mellett dönt.

A megszabadulás vágya olyan erővel van jelen életében, hogy erején felül akar megszabadulni az értéktelennek, feleslegesnek tartott dolgaitól, konf­lik­tu­sai­tól, ahelyett, hogy feldolgozta és megértette vol­­na és hagyná, hogy a maga természe­tes módján távoznának életéből. S, ez az erőlködés megjelenik életének minden területén, ami ellen lázad és kialakul az ér/gyulladás.

   

ARC

Az arcon keletkező elváltozások jellegéből lehet következtetni a személy világához való viszonyára.

Vagy­is: a benső énje hogyan viszonyul dolgaihoz, milyen kép alakult ki benne a világról és hogyan érzi magát benne, mi­lyen viselkedésformákat alakított ki.

Mutatja azt a lelki beállítottságot, amit a külvilág felé mutat, tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás, amikor megbomlik a két világ közötti egyensúly.

 

ARCÜREGGYULLADÁS

Az arc az a testfelület, amit leginkább kendőzetlenül mu­ta­tunk a külvilág felé, vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi, amit akarva vagy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni, mondani!

Az üreg az, ahol a dolgokat dédelgetjük, tehát olyan hely­nek tekinthetjük, ahol kialakulnak viszonyulásaink a kül­vi­lág­hoz.

Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk, de na­gyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki, dü­hét, haragját, fájdalmát önmaga marcangolására fordítja!

 

ARCIDEGZSÁBA

A külvilágból érkező ingerek vélt vagy valós elvárások hatá­sára nem tudja eldönteni, hogy melyik és milyen „arcát” mutassa.

Amikor aztán mégis képes eldönteni, hogy mi lenne a helyes, meg­áll… hezitál… nem cselekszik, he­lyette inkább kibúvókat keres és talál arra, miért is nem szabad megtenni, ami ellen meg lázadozni fog.

 

ASZTMA

A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt és ezt az analógiát követi lelkületünk: a szellemi erőt, tettvágyat, motivációt, stb.

Mivel az asztma esetében a görcsről, be­­szű­külésről beszélünk, egy lelki ragaszkodás, szűkült tu­da­ti állapot van a háttérben.

Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi, akik beosztotti viszonyban állnak, és nem tehetik azt, amihez kedvük van, de nem is tudják, mit szeretnének helyette.

 

Gyermekkorban: elsősorban a családi körben találhatóak a rohamot kiváltó té­nye­zők. Ezek a konfliktusok le­het­nek egészen aprók, melyek a szülőknek fel sem tűnnek, de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mély­ben” megbúvó ellentéteket is.

 

AUTIZMUS

A fejlődő gyermeki lélek már az anyaméhben is érzékeli a körülötte lévő világot. Érzékeli a szüleiben lezaj­ló­dó lelki folyamatokat, a szeretetet, az esetleges diszhar­mó­niát és tapasztalatlansága folytán félre értelmezi azokat.

Az általa megtapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szel­lemé­­re, és sérüléseket okoznak, melynek következtében visszahúzódóvá, magába fordulóvá válik.

Fontos: Ő nem beteg! Ő ilyen. Nekünk pedig meg kell találnunk a hozzá vezető utat, hogy kihozhassuk a benne lakozó csodálatos lényt.

 

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK oka

„Amikor van valamink, azt mindenképpen használnunk kell… ha nem jóra, hasznosra, akkor arra, ami marad…”

A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi (külső) ellen­ség” helyett MINDIG saját magában keresi és találja meg a hibást, az ellenséget, a bajok forrását, így amikor meg akarja önmagát védeni, akkor önmaga ellen kell harcolnia… de vajon mi történik akkor, amikor nyer? S, amikor veszít?

BASEDOW- kór

Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, a­m­it a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége el­őtt elhelyezkedő pajzs-mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táplálék.

A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a felszaporodott indulattal nem tud mit kez­de­ni, így önmaga ellen fordul, önmagát okolja, hogy nem képes kiállni érdekei mellett.

Amikor váratlan inger éri annyira befordul, hogy elfelejti kiadni, kimutatni, kimondani sérelmeit, inkább nyel egy nagyot és igyekszik beletörődni helyzetébe. – eredménytelenül

 

BALESET

(rándulás, törés, ficam, zúzódás, vágás stb.)

Elvileg ennek a „betegségnek” nem kellene itt szere­pelnie, mégis tipikus pótcselekvés következménye, amikor nem koncentráltan, összeszedetten pillanatnyi feladatára összpontosítva végzi tevékenységét, hanem megosztja azt. Egyrészt végzi a feladatát, másrészt elméje (a háttérben) a problémák körül kattog… úgy, hogy nem találja a megnyugtató megoldást.

Amikor más figyelmetlensége vezet balesethez:

Véletlen szerepe nem lebecsülendő… de amikor alkalmunk nyílik megkapargatni a felszínt, akkor rendre kiderül: az elszenvedő félnek egy felszínre nem került, megoldatlan problémája van, egy a balesetet okozóhoz hasonló konkrét személlyel.

 

BÉLPROBLÉMÁK

A belügyek!

A feszívódáshoz, feldolgozáshoz való viszonyt mutatja meg.  A tapasztalatok, tanulságok, az „építő kövek” be­épí­tése a szervezetbe valamint a felesleges, használhatatlan (mondjuk tudás) kiürítése belügynek számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket.

 

Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel meg­közelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges életerőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplálékhoz való viszo­nyun­kat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működési zavarok, ak­kor zavar keletkezett a felfogásunkban.

Vastagbél: a „finom” munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apróságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik éle­tünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részletekkel.

Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is sze­­ret­nénk megemésztésre félretenni, aminek hiába­való­sá­gá­ról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a tén­nyel, hogy nem kellene „bespájzolni”, de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lá­zadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik. (lásd még vak­bél­gyulladás)

Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tá­rol­ni kell azokat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet!

 

BÉLGÁZ

Lé­nyegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. Arról van szó, hogy a beteg, „gyengeségei” követ­kez­­ményeként visszatartja a fáradt gőzt. Az élethez hoz­zá­tar­­tozik a tiszta levegő. Ezt a beteg nem érzékeli és csak rész­­legesen hasznosítja. Következésképpen a belekben kelet­ke­ző gázokkal kell helyettesíteni.

 

BÉNULÁSOK

Mindannyiunk fejében megfordul, hogy kép­­­telenek vagyunk elérni dolgokat, hogy gúzsba vagyunk kötve és nem ké­pes megvalósítani semmit. Ez lelki tapasztalatoktól függően le­het nagyon rövid idő, de lehet huzamosabb gon­dol­ko­dásmód is.

Abban az esetben szokott előfordulni, mikor az ember te­he­­tetlennek érzi önmagát, nem tesz saját érdekében semmit. Eluralkodik rajta a megkö­tö­zöttség érzése. Lényegében semmit sem tesz annak ér­de­kében, hogy megtalálja szabadságát.

A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent meg­tesz, csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik, melyek tel­jesebbé tehetnék életét!

 

BESZÉDZAVAROK

A szó szoros értelemében ez nem számít betegségnek, „csupán” lelki zavarnak, de ettől még nagyon megkeserítheti az életét.

Idegesség, egy feldolgozatlan stressz gátolja, hogy szabadon, és biztos belső nyugalommal ki tudja nyilvánítani gondolatait, érzéseit.

 

Dadogás:

Azt hiszi/érzi, hogy bele akarják foj­tani fontos közlendőit… ha nem mondhatja el a lehető leghamarabb, akkor nem fogják meghallgatni, de annyira gyorsan jár elméje, hogy azt nem tudja lekövetni a teste és belezavarodik közlendőjébe.

 

Hadarás:

Úgy él meg, hogy környezete csak akkor figyel rá és csak akkor ké­pes közlendőjét kinyilatkoztatni, amikor azt nagyon gyorsan te­szi, amíg más közbe nem vág.

 

Hebegés:

Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség!

Tudásában, értékítéletében, megfogalmazott vágyaiban na­gyon jól tükröződik: zűrzavar uralkodik benne!

 

Selypítés, raccsolás:

Tisztázatlan érzések, vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett beszédzavar.

 

BOKA

A boka a lélek nyelvén a lépéseket, a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. A lépések, melyeket megtett vagy szükséges megtennie, meglépnie.

 

Duzzanat:

Olyat akar még egyszer meglépni, amit már nem kell és nem is kéne!

Minden vizenyőnél, vérömlenynél közös jel­lem­ző, hogy az élet tüze/élet öröme kialszik az adott területen.

Ez az elked­vet­­lenedés a lépéseiben találhatók, pontosabban semmit sem sze­retne tenni annak érdekében, hogy elérje kitűzött dolgait. Mégis meg fogja tenni, hiszen valamit tenni kell, valamerre men­ni kell!

 

Fájdalom:

A fájdalom mögött MINDIG ugyan annak a lépésnek a két merőben ellentétes érzés megélése, egymásnak feszülése áll, ami egyszerre van jelen és mindkettőt táplálja.

 

Ficam:

Egy rossz lépésre szánta el magát, amit lehet, hogy már meg is lépett, akkor is, ha minden ízében berzenkedett ellene.

Ter­mé­sze­tesen fájdalommal jár, hiszen ezzel kapcsolatban két merőben ellentétes érzés ütközik benne össze.

 

Törés:

Egyértelműen olyan elhibázott lépés, ami nem várt negatív változást hozott életébe! És ami meg­kü­lön­bözte­ti a ficamtól, helyrehozható, de az adott pillanatban helyre­hoz­ha­tat­lannak éli meg!

 

BŐRBETEGSÉGEK lelki jellemzője

A bőr tulajdonképpen kétirányú fal.

Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be vé­dő, beengedő szerepet. A bőr betegsége azt jelenti, hogy felborult a természetes védekezés és a be­burkolódzás közötti kényes egyensúly.

 

Két típusa lehetséges:

 1. A túlzottan vé­dekezőt, aki távol akarja tartani magától a külső ingereket. Erősíti a bőrt, vastagítja, ami előbb vagy utóbb kifárasztja, elé­geti a rendelkezésre álló erőket, energiákat és átesik a másik oldalra!
 2. A beletörődő, aki már nem tart távol semmilyen ingert, be­hatást, így a számára káros dolgok szabadon beáramol­hat­nak.

Fokozott verejtékezés:

(Lásd még: Testszag)

A verejtékezés egy természetes folyamat. Segít beállítani, egyensúlyban tartani a hőháztartást. S amikor ez az anyagcsere folyamat – oxidáció, belső tűz – egyensúlya megbomlik, akkor azt a szervezet igyekszik kompenzálni.

Stressz, intenzív életvitel vagy hevesség következtében a víz párologtatásával hűteni igyekszik magát a test.

 

Felfekvés:

Talán mondanom sem kellene, hogy mit jelent a felfekvés… a tétlenségre ítélt test szöveteiben pangó testfolyadékok következtében szövetelhalás alakul ki.

A lelki oldala nagyon egyszerű. Attól szenved, hogy tétlenségre van ítélve… változtatna rajta, de nem tud.

 

Hólyagos bőrbetegség:

Távolságtartás.

Szeretne egyedül maradni… Nem akarja láttatni, hogy mennyi problémával küszködik.

 

Mitesszer:

Apró meg nem értések, kivetési vágyak tükröződnek a mi­tesszerekben. A környezetéből olyan ingerek érik, me­lyeket „kény­telen” elviselni és semmit sem tehet ellenük.

Nem érti: miért pont neki kell ilyen hely­zeteket elviselni…

 

Pattanás:

Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez, hogy itt is a világhoz való viszonyában van a prob­lé­ma gyökere, de itt már határozott lázadásról is szó van.

A negatív benyomásokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből.

 

 

Elhelyezkedés szerinti jelentés:

Háton:

Itt akkor jönnek létre gyulladt, pattanásos területek, ami­kor ezt tapasztalja: a problémákat úgy terhelték rá, hogy azok nem az övéi. Mégis ráerő­sza­kol­ják. Kicsinek, kevésnek érzi magát ahhoz, hogy szembenéz­zen azokkal a dolgokkal, melyektől borsódzik a háta.

 

Combon:

Konfliktusának forrása a családjában található gondoskodásban van. Nem az elképzelései sze­­­­rint viszonyulnak hozzá, rá akarnak erőszakolni olyan dol­­gokat, melyek neki ellenszenvesek.

 

Arcon:

Zavarja, hogy nem mutathatja meg „igazi arcát”, hanem alakoskodnia kell, miközben ezt utálja és fél is a lebukástól.

Zsíros bőr:

Túlzottan fél a környezetétől és erre meg is keresi az indokokat, és ha még sem talál olyat, amit el tudna hinni/fogadni, akkor kreál egyet.

Száraz bőr:

Testileg-lelkileg el- és megfáradt, azt is mondhatom, hogy kiszáradt, kiégett! A kiszáradás annak következménye, hogy önmagáról elfelejtett feled­ke­zett gondoskodni… csak másoktól várta volna… de azt meg nem fogadta el!

Tetvesség, rühösség:

Az élősködők megtelepedésére és elszaporodására akkor van esély, amikor a megjelenő élősködők kiváló élethelynek érzik a „helyet”. Az élőhely – élősködők számára – ideális flórája akkor alakul ki, amikor az ember úgy érzi valaki/k már élősködnek rajta, nem hagyják élni, stb. – lelki értelemben.

Viszketés:

A viszketés, a vakarózás jelentése az, hogy bizonytalan, hezitál… segítségre, útmutatásra vágyik, de az útmutatást nem tudja, vagy nem meri elfogadni.

 

BŐRPIGMENT-HIÁNY

A kialakult pigment hiány minden eset­ben összefüggésbe hozható egy nagyon erős lelki csaló­dás­sal.

Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással, amikor igen határozott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kap­csolatban és ezen elvárásokat jó ideig teljesítette, majd egy hirtelen fordulattal, közös életük más irányt vett…

 

BULÉMIA/ANOREXIA kiváltó oka

(Lásd még evés kényszer, testkép zavar)

A hagyományos felfogás értelmében az Anorexia és Bulimia lelki oka valamilyen nőiességből fakadó bűntudat, ami aztán az evési szokásokon, a táplálék beviteli szokás­okon csapódik le.

Szeretnének ők nőiesek, vonzók lenni, de fogalmuk sincs arról, hogy mitől éreznék magukat jó nőnek, jó anyának…stb… így pedig képtelenek megfelelni az elvárásaiknak… melyek valójában nincsenek pontosan megfogalmazva…. Így megfelelni is képtelenség neki…

 

Az Anorexiás megfosztja magát az ételtől… Mert azt akarja elhitetni magával, hogy ez lesz a jó!

 

A Bulémiás nem tudja megvonni szájától a falatot… de amikor magába tömte, amikor „kielégítette vágyát”, a következő pillanatban jön a felismerés: nem erre van szüksége. Ez pedig magával hozza a szabadulás vágyát… és kihányja mindazt, amit oly nagy örömmel fogyasztott.

 

CANDIDA

Nem pont ezzel a gomba törzzsel van a probléma, hanem azzal az immunrendszerrel, amelyik nem képes a szervezetet egészséges mederben tartani.

Azért erősödik fel a gomba jelenléte, mert egy mély, elkedvetlenítő probléma lelkileg és természetesen testileg legyengíti a szervezet természetes védekező mechanizmusát.

Amit tovább ront a megoldással nem kecsegtető konfliktusa önmagával, ami sanyargató önvádba csap át.

 

CSECSEMŐ – MIRIGY

A gyermekkorban szerzett tapasztalatok fogják elsősorban be­­folyásolni, meghatározni, hogyan viszonyuljon a szeretet­hez, mint örömforráshoz.

S, ekkor alakul ki az is, hogy mennyire képes kiállni a maga igaza mellett, ami megalapozza az immunrendszere hatékonyságát és edzettségét.

Akik gyermekkorukban „sérü­lést” szenvedtek – korán fejlődött vissza ez a szervük – sok­kal nehezebben értik meg a szeretet nyelvét és azt, mi is ve­szi őket körül. Éreznek ugyan „valamit” de nem tudják, hogy az mi, így nem is tudnak vele élni!

 

CISZTA és, ami kiváltja

Olyan konfliktust takar, melyet megoldás nélkül félretett, feldolgozás nélkül ma­gába zárt… és mindezt nem csak eltitkolta a világ elől, de még önmaga elöl is elfalazta.

Például:

A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka, hogy egy be­kö­vet­­­kezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett sze­mélyben) nem került feldolgozásra.

A méhben: talált, ka­­­pott egy dolgot, ami örömet ébreszthet benne, de nem hagy­­ja növekedni, inkább magába fojtja. Úgy gondolja: ez (bár­­mi legyen) számára nem jó!

 

CLAMYDIA

Ne dőljünk be!

Mindig van oka annak, hogy megfertőződik egy egészségesnek tűnő szervezet! Amikor a mélyére nézünk, rendre kiderül, hogy megvolt jó oka, vagy az egyenes következménye valamilyen elkedvetlenedésnek, ami elsősorban a nőiesség, anyaság és az öröm befogadás témakörében keresendő.

 

CROHN

A betegség jellemzően gyermek vagy fiatal felnőtt korban jelentkezik és ott is gyökerezik. Sokszor olyan mélyen eltemetve, hogy az már a beteg számára is „természetessé válik”. Pl.: egy mély lelki sérülés következtében azt hiteti el magával, hogy ő a hibás… és ez olyannyira magától értetődőnek tűnik számára, hogy eszébe sem jut megkérdőjelezni – épp ezért jelez a test, épp ezért szabadulna ennyire

 

CUKORBETEGSÉG

A cukorbetegség lelki oka mögött a szeretettel való kapcsolatot szokás emlegetni, pedig ez legfeljebb egy fél igazság és annál semmi esetre sem több!

A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben kere­sen­dő!

Nem képes az ember „helyesen” értelmezni az életében be­követ­kező örömteli pillanatokat, pl.: nem örül a jó érzé­sek­nek és örömet vált ki az, ami normális esetben bánatot okoz­na.

Tehát az öröm megélő képessége romlik le!

 

CSÍPÉSEK, marások

Lelkünk/tudatalattink folyamatosan igyekszik kommuni­kál­ni velünk. S amikor azt tapasztalja, hogy süket fülekre talál, vagy értetlenül bámulunk szavaira, akkor igyekszik olyan nyelvet vagy közlési módot találni, amit meg is tudunk érteni. – az adott lelki állapotunkban

„Csípj meg, hogy tudjam, nem álmodom”… pontosan ez történik, amikor ilyen események következnek be. Fel kell ébrednünk, tudatosítanunk kell, hogy jó úton járunk-e.

 

CSÍPŐ

Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját vilá­gá­ban nem leli örömét, nem örül munkájának, tevékenységének. Általában ez azokra az emberekre jellemző, akiknek életét mások szolgálata tölti ki és nem marad ideje megtalálni saját örömüket… vagy azt ok nélkül feláldozták a segítés oltárán.

 

Csípőizület-gyulladás:

Komoly, kialakult hitrendszer, amihez akkor is ragaszkodni fog, ha szenved, ha bele is rokkan is. Lazítani, elengedni elfelejt, csak a folytonos tenni akarás marad a sikerélmény megélése nélkül… és ez a sikertelenségnek megélt állapot lázadásra készteti… önmaga ellen.

 Torzulás:

Huzamosabb ideig tartó „torz” életfelfogása következtében elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát, és kész tény­ként fogadja el rossz sorsát, a keserűségeit, az örömtelen küz­delmeit.

A hosszú távú, merev megközelítés egyenes úton vezet a har­­mónia megbomlásához, vagyis valamelyik érzelem túl­súlyba kerüléséhez.

Kopás:

Amikor tehernek érzünk valamit, akkor ez az érzés, hason­ló­képpen megterheli a testet is. Tehát pihentetni, kímél­ni fogjuk, amit pedig félreteszünk, arra „nincs” szükség, tehát ken­ni sem kell.

Nem teszi félre feladatait és pihen, hanem még inkább terheli önmagát… tehát: tudatosan pót cselekszik… mást tesz, mint amire vágyik.

 Törések:

A törést okozó megélések, melyben azt és úgy érzi, valami jelentős dolog változik életében, de ezt nem akarja engedni… miközben pontosan arra vágyik, hogy megtörténjen.

 

CSONT BETEGSÉGEK

A csontrendszer betegségei mögött a lelki alapok kényes egyensúlyának megbomlása áll. Elveszíti egészséges önértékelését, nem képes használni az elsajátított tudását és a tapasztalatait, viszont engedi, hogy mások bele szóljanak életébe, irányítani próbálják, miközben érzi, hogy az nem jó.

Törés:

Életében bekövetkezett egy jelentős törés, de ahelyett, hogy ezt észlelte és tudatosította volna, a régi beidegződések szerint próbálta folytatni életritmusát! Tetteiben, cselekede­te­­iben (fizikai síkon) ez azért jelent meg, mert azt a törést nem vette tudomásul.

CSONTHÁRTYA

Pótcselekvése abban áll, hogy a kialakított, leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly, ami szerint va­la­ki eldönti, mit építsen be életébe. Mégpedig életének azon részébe, ami az alapokat adja. Az alapokat, amire az emberi tartást lehet felépíteni.

CSONTRITKULÁS lelki okai

A csont a tartást jelenti.

Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt meg­elő­ző­en vele együtt az énkép, a tudat), az azt jelenti, hogy az em­ber kezdi elveszíteni azt a tartást, amivel eddig rendelkezett.

S, elveszítette hitét abban, hogy van még olyan célja életének, amit el is érhet.

CSONTKINÖVÉS

A fő konfliktus: csalódásnak felfogott, kudarcként értel­me­zett tapasztalatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás, bizonyítási vágy!

Túlzásba viszi a dacosságot, amihez pedig ha jól viszonyulna, befoghatná célja elérése felé vezető útja során.

A csontkinövéssel küszködő ember egy nagy szelet szított, de a vitorláit leengedte, sőt még a horgonyt is kivetette, de mégis ki van borulva, hogy nem halad.

 

 CSONTVELŐGYULLADÁS

(lásd még: csont, vér)

A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut.

A csont adja a rugalmas tartást.

A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüg­gés­ben érthetjük meg igazán.

Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra készteti, hogy minél hamarabb odaérjen, de közben nyomás alá helyezi önmagát. Fél és annyira elhatalmasodik, hogy felrúg minden eddigi biztos tudást és tapasztalatot.

Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és he­­lyette valami mást választ. Valami olyat, amiért látszólag „nem kell” küzdeni, de közben akkora űr keletkezik benne, amivel képtelen mit kezdeni.

DAGANATOK kiváltó okai a lélekben?

Nem gyógyíthatatlan betegség! Ki lehet belőle gyógyulni!

De a gyógyuláshoz ismernie kell a kiváltó okot is:

 

 1. Lényegében csak mások örömét keresi, szolgálja, így saját ma­gá­ra nem tud elegendő figyelmet fordítani.
 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni, de soha nem érzi, hogy eleget adna.
 3. Vannak ugyan vágyai az örömre, a boldogságra, de tel­je­sen elnyomja ezeket.
 4. Gondjairól beszél, panaszkodik, de azokat nem beszéli ki és nem nyugszik meg.
 5. Nem kér és nem fogad el segítséget, mindig mindent egyedül akar megoldani, miközben annyira vágyik rá, hogy kapjon…

 

Agydaganat

Gondolkodik, de gondolatait egészen más tölti ki, ebből rendre kimarad a saját magára fordított örömteli gondol­ko­dás, célkitűzés. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gon­dol­kodni pedig kell), mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat.

Az agy jobb oldalán jelentkező daganat: érzésit, megérzésit mindig mások szol­gálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje, sem kedve.

Baloldalon kialakuló daganat anyagi, értelmi jellegű. A szol­gaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival.

Hátul keletkezik, amennyiben nem tisztázza a világhoz való viszonyát, kerüli a szembenézést, de mindenki másnak segíteni akar, hogy ezt megtegye.

Elöl alakul ki daganat, amikor saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak, megvalósításával van teljesen elfoglalva.

Csontdaganat

A legnagyobb konfliktust az jelenti, hogy minden igyekezetét a mások megerősítése töltötte ki, és csak azzal foglalkozott, hogy tartást adjon… Miközben már önmagára sem maradt ideje, és azt sem érezhette, hogy eleget adott.

Szájüregrák

Mégpedig: félelmei, pótcselekvései miatt önmagának nem, csak másoknak ad tanácsot, másoknak mond igaz­sá­go­kat, mások problémáit igyekszik megrágni. Félelmei ebből ered­nek: érzelmei, megélt tapasztalatai szerint nem volt ké­pes jól választani, kire vagy mire hallgasson, és rossz tanácsokat a­dott önmagának, illetve felesleges dolgokon rágódott, me­lyek­ben nem talált örömet.

Gége- és torokrák

Mindent és mindenkit el akar fogadni, arra törekszik, hogy a körülötte lévők megértsék, elfogadják a helyzetüket, a konfliktusaikat, de önmagának már ugyan ezt a törődést nem adja meg… azt akarja magával elhitetni, hogy nem érdemli meg.

Heredaganat

Érzéseivel, tetteivel igyekszik másokban – lehetőleg min­den­kiben – örömet ébreszteni, máshol kívánja elvetni az öröm magjait, de közben elfelejt – nem tartja fontosnak – ön­magának is juttatni. Alulértékeli9 fontosságát, ér­té­kességét, így természetesen nem tudja elfogadni mások kö­szö­netét, hiszen az számára ismeretlen fogalom.

Olyan ez, mint a gondoskodó kertész esete: mindenre fi­gyel, mindenkinek örömet szerez csodás teremtményeivel, csak éppen ő nem veszi észre a szépséget.

 

Nyirokrák

(lásd még: immunrendszer, autoimmun betegségek és nyi­rok­rendszer c. fejezeteknél)

Lényegét tekintve a pótcselekvése abban áll, hogy a tüzet, az életkedvet visszaadni, a hathatós védekezést felépíteni, csak másoknak akarja… Mivel minden jót oda ad… neki csak a kudarc marad…

 Nyelvrák

Lásd még: nyelv!

Csak másoknak ad éltető, tápláló és használható tanácsot. Előtte ezeket jól meg­for­gatja, ízlelgeti azt, így kiváló, helytálló segítséget képes adni. Viszont ezt a képességet önmagára, életére már nem vo­natkoztatja. Azt hiszi, azt reméli, majd helyette is ugyan­úgy, ahogyan ő, megoldják, feloldják kétségeit.

Tüdőrák

(hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat)

Sejtései vannak, lelke legmélyén tudja, hogy itt az ideje a megújulásnak, itt az ideje az erőgyűjtésnek, de nem teszi meg azt, amire oly nagy szüksége van, inkább másoknak adja azt, amire neki lenne szüksége… és még ennek sem örül… és ebből sem merít erőt.

Epehólyag rák

(lásd még: epe)

Életét arra teszi fel, hogy a másokban kialakult kese­rű­séget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. Állandóan ké­szen áll a segítségre, hogy oldja, megoldja a feszültségeket, de önmagában nem alkalmazza ezt az istenadta képességet. Úgy érzi, bármennyit segít, bármennyi konfliktust, össze­tű­zést el is egyenget, az mindig kevés… nem lehet elégedett…

Májrák

(lásd még: máj, anyagcsere)

A betegben harag, meg nem bocsátás lakozik, de ahelyett, hogy ezeket feldolgozná, inkább mások felé fordul és nekik igyekszik segíteni… hogy ha már ő nem tudta feldolgozni… nekik sikerüljön…

Gerincvelő daganat

A pótcselekvés abban áll, hogy minden igyekezetét az köti le, hogy embert, gerinces embert faragjon a környezetében lévőkből, hogy ők jól/megfelelően tudjanak reagálni a környezet ingereire, és kiválóan tudják értelmezni azokat.

Gyomorrák

Mindig mások megoldatlan, feldolgozatlan dolgaiban se­gít, hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasz­tott testi-szellemi táplálékot.

Örömét, boldogságát abban reméli meglelni, hogy mások majd segítenek az ő problémájában. Ez nem fog bekövet­kez­ni, pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni.

Bélrák

(Vékony - Vastag)

Amit egész életében nem hasznosított, csupán szeretteinek juttatja a nélkülözhetetlen „táplálékot”. Ez nagyon ha­son­lít ahhoz a gyűjtögető, kórosan felhal­mo­zó emberre, aki csak halmozza az „értékeket”, de azokat sa­ját javára soha fel nem használja. Az egész élettere tele lesz a felhasz­nálatlan, és lassan értéktelenné váló limlomokkal. Ebből csak mások húznak hasznot.

 

Hasnyálmirigyrák

Folyamatosan és túlzott mér­tékben segített szeretteinek abban, hogy meg tudják emészteni életük dolgait, hogy tanulni tudjanak belőle, hogy megtalálják benne az örömüket. Ez jó, és biztos, hogy öröm­mel tölti el. A probléma az, hogy soha nem élt meg annyi és akkora sikerélményt, ami a teljesség és a maradéktalanság érzését adta volna.

Hólyagrák

A beteg abban segít – folyamatosan –, hogy barátai, szerettei megtalálják azt az erőt, ami által képesek tartani magukat, hogy ne azonnal, meggondolatlanul vagy figyelmetlenül szabadul­janak meg mérgüktől, hanem megfontoltan, de mégis időben. Úgy, hogy meg is könnyebbüljenek. Viszont ezt már önmagának nem adja meg és nem is fogadja el a felé nyújtott kezet… miközben semmire sem vágyik jobban…

Végbélrák

Amitől illene megszabadulni, de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé, haszontalanná vált – most már – káros dolgaiktól!

Csontrák

A betegben rengeteg erő, lel­ki erő van, és ezt igyekszik mások – csak mások – javára for­dí­tani. A folyamatos megfelelési „kényszer” követ­kez­tében figyelme elterelődik önmagáról, értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé.

Bőrrák

Mindent és mindenkit meg akar óvni a külvilág viszontagságaival szemben, de saját magát már nem tartja annyira fontosnak, értékesnek, hogy önmagával is ugyan úgy foglalkozzon, ugyan olyan figyelemmel, mint mindenki mással.

Mellrák

Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, sze­retteiért – még ha megszakad is – bizony kevés.

Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egye­nes következménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit igyekszik boldoggá tenni gon­dos­kodásával, úgyis mondhatnám táplálásával. Mindenki ba­jával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát.

Bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos.

Jobb mell daganata: anyagi javakkal való gondos­ko­dás hiábavalósága… ad, ad, ad, de nem érzi, hogy bármikor is leget tudnak adni…

 Méhrák

(lásd még: méh)

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad… gyermekének!

Úgy éli meg, hogy gyermeke nem fogadja el segítségét.

Hiába akarja megoldani gyermeke gondjait, ő mindig vissza utasítja azt. helyette akar megoldani az Ő dolgait… gyermeke úgy élte meg, hogy el akarja venni a szabadságát, ezért folyamatosan ellen állt és nem fogadott el (lényegében) semmit.

Ugyan ennek az éremnek a másik oldala:

A beteg elveszített egy vagy több gyermeket – haláleset, abortusz vagy szélsőséges esetben a gyermek születésének reményét – és ez táplálja azt az érzést, hogy nem tud eleget adni…

 Prosztatarák

A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos felol­datlan, tisztázatlan konfliktus!

A lehető­sé­gek­hez mérten örömöt, jó tanácsot kíván adni, anélkül, hogy ezt önmagának is megadná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való öt­le­tet, tanácsot ad.

Veserák

Arra törekszik, hogy mások… hogy mindenki más megtalálja igazságait, hogy minden és mindenki más meg tudja különböztetni és külön tudja választani a hasznosat a haszontalantól, az igazat a hazugtól… Miközben nem marad meg annak öröme, hogy ő maga is képes rá.

 

DEPRESSZIÓ

Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehan­golt állapotot.

Megoldások helyett bűnbakot keres – rend­­szerint talál is – és arra fogja szenvedésének for­rását. Másban keresi – találja – a hibát, mert azt hiszi: neki nem szabad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell ke­rülnie!

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett:

Miért van szomorú hangulata?

Mert nem teremti meg a jó hangulatot!

Miért nem teremt jó hangulatot?

Mert érdemtelennek érzi magát!

Miért tartja magát érdemtelennek?

Mert nem kereste és találta meg saját értékeit!

Miért nem találta meg értékeit?

Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig!

 

DYSLEXIA

Érzései, érzelmei erősen befolyásoltak, elveszítette rugalmasságát. Feszültség maradt benne, nem tudja összeegyeztetni érzéseit a tapasz­ta­la­taival, ami tovább fokozza a már eddig is jelentős érzelmi válságot.

A betegség lényege, hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni, melyekkel felsza­ba­dulttá tehetné magát. A koncentráló képessége meggyengül, ami éppen az ír­ás-olvasás területén csúcsosodik ki, de amit itt elveszít, azt más területen bepótolja!

 

ÉGÉSEK

Ebben az eseményben is a figyel­met­lenség váltja a balesetet, de a lelki okok azt mutatják: meg­égette magát valamivel/valakivel, vagy meg fogja, ha így folytatja.

Lelkünk sokféleképpen próbál kommunikálni, folyamatosan próbálkozik a különböző közlési formákkal… és ha nem marad más… akkor olyan nyel­vet választ, amire már figyelünk, amit megértünk és alkal­maz­ni tudunk… és egy ilyen esemény elég hatékonyan tudatosítja: más úton, másként kell járni.

EGYENSÚLYZAVAROK

(lásd még a fül és érintett szervek)

A szédülés abban az esetben alakulhat ki, ami­kor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban, az emberben kialakult tudással, tapasztalattal és elvárással.

Amikor másra kellene – megfelelő formában – hallgatnia, sa­ját magára hallgat. Ezzel az a probléma, hogy érzi (valahol mé­lyen), tudja, most másokra kellene figyelni, de e helyett ma­gára összpontosít!

Amikor magára, saját tudására kellene hallgatni, akkor má­sok­tól várja a válaszokat.

 ELHÍZÁS oka

A túlsúlyos emberek gyűjtögető életmódot folytatnak, már ami a szeretetet és a gondoskodást, szellemi táplálékot illeti.

Miért?

Belül az a lelkület vagy beidegződés hatja át őket, hogy holnap nem lesz… mindent el kell spájzolni, mert holnap nem biztos, hogy megkapja… Nem biztos, hogy kap figyelmet, szeretetet, megértést, törődést… egy sor olyan dolgot, ami őt táplálja, élteti… ezért a sejtjei is úgy érzik, nekik raktározniuk kell…

 

ELSAVASODÁS

A víz vagy a tenger elsavasodását a felhalmozódó, pangó, nem megfelelő áramlással cserélődő széndioxid okozza. S, pontosan ez okozza az emberben is.

A probléma alapja az, hogy ez a természetes módon keletkező széndioxid képtelen kiürülni a szer­ve­zet­ből, bent marad, és reakcióba lép a legkézenfekvőbb ele­mekkel.

Miért savanyodik/savasodik be az ember?

Mert semmi olyat nem tesz, ami felpezsdíthetné, megédesíthetné az életét.

Semmi olyat nem tesz, ami felszabadítja, könnyű légzést és felszabadult (gáz) anyagcserét biztosít.

 

EMÉSZTÉSI ZAVAROK

Mit és miért nem tud megemészteni?

Azért, mert valami egészen mással van elfoglalva. Vagy, mert nem tanulta meg a feldolgozást. Vagy, mert olyan élelmiszereket visz be szervezetébe, amit az nem tud vagy nem képes tápanyagként értelmezni.

Ennél részletesebben az adott – konkrét – betegség leírásánál…

 

ENDOMETRIÓZIS

Lásd még:

https://posa.hu/az-endometriozis-lelki-oka-es-az-egeszseg-visszanyerese-1/

https://posa.hu/endometriozis-meggyogyulhatsz/

Egy mély, a nőiességgel, anyasággal kapcsolatos „seb” vagy sérülés, ami kezelhetetlen mélységbe temetődött, ami aztán meddőség kialakulásában játszik jelentős szerepet, hiszen már van ott „valami”, ami elfoglalja a helyet…

Nem érzi magát nőnek.

Addig keresi a „jeleket”, míg „be nem sikerül bizonyítania”, hogy mégsem az… ami meg nem igaz, tehát azzal, hogy bebizonyítja, hogy nem tekinthet nőként önmagára, gyakorlatilag szenvedést generál… és ez már lehetetlenné teszi a befogadást és a fogantatást.

 

EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK

Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egész­séges indulatra, elszántságra, ami erőt ad, hogy meg­emésszük azokat az ingereket, melyeket nap, mint nap megé­lünk. Az indulatok pedig a keserűségekből táplálkoznak.

Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik, de el­fojt­ja (elraktározza) epés megjegyzéseit, ennek következ­ménye az epekő.

Ha epés megjegyzései vannak, epetúltengése van, ugyanígy, ami­kor mindenben a keserűséget fedezi fel.

 

EPEKŐ

Valakire vagy valamire megharagudott, pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene és ezt nem haj­landó semmilyen körülmények között sem lebontani vagy át­lépni. Abba a hitbe ringatja magát, hogy ez az elképzelés jó és tökéletes, de mint a példa – betegség – mutatja, a dolgok más­ként vannak.

 

EPE – túltengés

 1. Akadályokba ütközik az epeváladék lefolyása, mert beszűkült az epevezeték. Mindenképpen egy szorongó, görcsös és befelé forduló lelki állapotról beszélünk, melyben annyira emészti önmagát valamilyen megalapozatlan önvád következtében, hogy kép­telen megszabadulni a felhalmozódott keserűségétől, emész­tő nedveitől.
 2. Amikor a vékonybél nem képes mit kezdeni a plusz váladékkal, igyekszik megszabadulni tőle. – valamilyen irányba… vagy lefelé… a vastagbél felé, ami nyákos hasmenést okoz, vagy felfelé, amitől a beteg hányni fog. Ennek alapvetően az a kiváltó tényezője, hogy egy folyamatos – megszokott, állandósult – feszültség hirtelen megugrik és cunami szerűen mindent magával ragad.

 

EPILEPSZIA

A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult, de még most is eleven lelki törés okozza.

A roham akkor alakul ki, amikor az az eltemetett esemény, vagy csak a törés kiváltotta érzés, vagy az attól való félelem újra és újra kiváltja ez az önmagába menekülési reakciót, valamint az életének átmeneti befolyásolásáról is lemond.

 

EVÉSKÉNYSZER

Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. Mindent és mindenkit meg kíván érteni… kivéve a saját érzé­seit, és ez fokozott feszültséget generál benne… ami nem hagyja nyugodni, nem hagyja csendben, megelégedve töltekezni… S éppen ezért elmulasztja felfedezni, megtapasztalni jó, emberi tulaj­don­ságait, melyben rengeteg megértés és együttérzés van.

 

ÉRBETEGSÉGEK

(lásd még: a keringés, szív és vérnyomás c. fejezeteknél)

Az érszűkületek

Pl.: a lábban akkor a alakul ki, amikor aggódás, félelem tölti el, vajon helyes lépéseket tesz-e meg. Szívben keletkezik, amikor megtagadja másoktól és önma­gá­tól a szeretetet.

Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést, na­gyon lazává vált, de ehhez szorosan hozzátartozik az érme má­sik oldala is: belefáradt a görcsösségbe!

Elzáródás alakul ki, amikor huzamosabb ideig elzárkózik az éle­tét segítő emberek, vagy elvek elől.

 

ÉRELMESZESEDÉS

(Lásd még: vér, érbetegségekhez, meszesedés)

Egy jól behatárolható rugalmasság elvesztése, a vele együtt jelentkező lelki keménység következtében az érfalak is meg­keményednek…

Az érelmeszesedés lelki háttere az, hogy a beteg arra fordítja megszerzett tartalékait, hogy véde­kezés­képpen falakat építsen, így óvva életterét.

 

FÁJDALMAK

A fájdalom tünet… egy jól behatárolható lelki állapot következménye!

Pl.: Fejfájás:

A fájdalom az egyszerre jelenlévő, de ellentétes gondolat/érzés összeütközéséből és egymásnak feszüléséből meríti erejét.

Emlékez!

Akkor szokott leginkább fájni a fejed, amikor nagyon is tisztában vagy a helyes úttal, és mégis egészen mást cselekszel. Tudod, hogy mi a probléma, mi a rossz, de mégsem választod a jót, hanem harcolsz a rossz ellen…

 

FANTOMFÁJDALOM

Nem csak fizikai testünk van… számtalan jel van arra, hogy a testi érzékszerveinken kívül van valami más is, amivel azokat a dolgainkat érzékeljük, melyekre nincs ésszerű magyarázat.

A fizikai test részleges elvesztésével a szellemi még megmarad, ami érzékeli, tudatosítja a múlt fáj­dal­mas emlékeit is.

 

FARKASVAKSÁG

A hiányosság oka nem feltétlenül abban van, hogy nem visz be elegendő vitamint, hiszen, ha csak ennyi a gond, a­zon könnyen lehet segíteni. Az esetek jelentős részében azon­ban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dol­goz­za fel a bevitt vitaminokat, vagy éppen kiüríti, mielőtt azok felszívódhatnának

Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülmé­nyeket, eseményeket, melyek megadják életének savát-bor­sát. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket, színte­len­nek, szürkének tapasztalja mindennapjait. Szürkének éli meg az eseményeket, ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet.

 

FELEDÉKENYSÉG– Emlékezetvesztés

Az élet, Isten vagy az evolúció – válaszd ki a kedvedre valót! – megoldotta a lehetetlent: képes megvédeni elménket a pusztítóan rossz emlékektől, hogy aztán cseppen­ként adagolva tudjuk feldolgozni. – már ha akarjuk

Bontsuk két részre.

 1. Tudatos feledékenység, amikor valami egészen másra akar emlékezni vagy egészen másként mint, ahogyan meg­történt. Ezt felfoghatjuk egy tudatos én védő mec­ha­niz­musnak.
 2. Tudattalan feledékenység. Amikor annyi minden – fontosnak vélt – gondolat lebeg a szeme előtt, hogy egész egyszerűen más dolgok a feledés homályába merülnek. Itt viszont mindenképpen meg kell említeni, ez azért követ­kezhet be, mert a beteg nem határozza meg a számára fon­tos, prioritást élvező szempontokat és ennek következtében az elme azt tartja meg, amit fontosnak vél, és azt süllyeszti, amit lényegtelennek tapasztal.

 

FELSŐKERESZT SZINDRÓMA

A nyak és váll környékén megjelenő feszültség abból a mások által átvett és le nem tett lelki teherből keletkezik, amibe annyira belefeledkezik a beteg, hogy úgy érzi, elveszti egyensúlyát. Nem találja önmagát, meg-meginog alatta a talaj, nem érzi, hogy megállná a helyét életében. Dekoncentrált, mert minden más annyira leköti figyelmét, hogy még arra sem ideje, hogy felszívja magát és használja a már meglévő lehetőségeit.

 

FELSZÍVÓDÁSI ZAVAROK

(lásd még: allergia, hiány és többlet)

A felszívódási zavarok lelki háttere nagyon hasonlatos az allergiás tünetekhez. Azzal a kitétellel, hogy az allergiánál a szervezet egy túlzott reakcióval, míg a felszívódási zavarnál bezárkózással reagál az ingerre.

Lisztérzékenység

Az apa intelmei, tanácsai vagy ötletei váltanak ki benne óhatatlanul ellenállást. Az már egy másik kérdés lesz, hogy figyelmetlenül kívánja-e az apa átadni mindezt, vagy alapból egy zsigeri ellenállás van az apa iránt.

Laktóz

Lényegét tekintve ugyan az vonatkozik rá, mint a lisztérzékenységnél, azzal a kitétellel, hogy itt az anya áll a probléma hátterében. – a beteg szempontjából. És könnyen lehet, hogy ebből az anya (amennyiben még a beteggel él) mit sem érez, hiszen nem kerül kimondásra.

A szénhidrát

A szénhidrát az, ami a szervezet számára az azonnali energiát adja. Tehát, amikor ennek a felszívódási zavaráról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy nem tud, vagy nem akar feltöltődni.

Fehérje

Ahhoz, hogy testünket (lelkünket) fel tudjuk építeni, építőkövekre van szükségünk. Az ezzel kapcsolatos problémára hívja fel a figyelmet a fehérje felszívódási zavar. A beteg nem tudja, vagy nem akarja életébe bevinni azokat az ismereteket és ennek következtében azokat a fehérjéket, amelyekből építkezhet/ne.

Zsír

Zsír felszívódási zavarhoz vezet, amennyiben nem tud, vagy nem akar tartalékot képezni. Amikor azt hiszi, vagy azt akarja magával elhitetni, hogy képes egyik pillanatról a másikra élni és senkire és semmire sincs szüksége.

Kombinált felszívódási zavar

A problémák vagy gondok nagyon ritkán jelentkeznek önmagukban. Pontosabban megjelenhetnek önmagukban, de aztán elég hamar kombinálódnak.

 

FEHÉRFOLYÁS

Érzelmi konfliktus, ami egy erős és intenzív szexuális megrázkódtatásból e­red. A csalódás következtében elment a kedve az intim együtt létektől (nem feltétlen a szeretkezéstől) és ezzel a tünettel igyek­szik megkímélni magát a további ilyen jellegű beha­tásoktól (védelmi falat épít), ezáltal „lefojtja” a terület tüzét.

 

FEHÉRVÉRŰSÉG

(lásd még: daganat, nyirok-, immunrendszer és vér)

Felbomlik a felszabadult és a védekezés kényes egyensúlya. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik. A sa­ját boldogítását, jókedvét háttérbe szorítja, mert lé­nye­ge­sen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés, a „hátra arc”, mint az előrefutás!

A szervezet másolja a tudatot. Mivel a tudat ön­maga ellen fordul, „agresszívvé” válik, a fehérvérsejtek sem tehetnek mást, követik gazdájukat. Háttérbe szorul a va­ló­di öröm, csupán a harci dicsőség kétes öröme marad.

FEKÉLYEK

A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e ta­pasztalatok alapján ítéli meg. Ezek a besorolások hely­telen, rossz színben tüntetik fel az ingereket és a beteg fo­ko­zott reakcióval, fokozott elkeseredéssel fordul ellenük. Így, eb­ben az eszeveszett harcban azok a területek, ahol a csaták foly­nak, meggyengülnek, és teljesen elveszítik ellenálló, re­ge­nerálódó képességüket.

 

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

(Lásd még influenza, hepatitisz stb)

A pótcselekvés ebben rejlik a saját elvei, érzései, látás­módjai helyett valaki, valami másét próbálja magáévá tenni!

Feladja önmagát és egy külső forrással igyekszik helyettesíteni. – legalábbis ez a lelki beállítottsága

Ezt a külső forrást persze képtelen teljes mértékben magáévá tenni, követ­ke­zés­kép­pen, nem tud belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem ma­rad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet.

Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az im­mun­rendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és természetesen a test védekező ké­pes­sége is.

Baktérium

Elsősorban abban különbözik a vírusos megbetegedést kiváltó lelki állapottól, hogy itt nem egy konkrét esemény vagy konkrét (köz)hangulat nyomja rá bélyegét, hanem egy „általános hangulat”…

Parazita

Azt érzi, hogy egy hozzá (testileg-lelkileg) közel álló élősködik rajta és kihasználja. – és vele szemben nem képes kiállni az érdekeiért.

Gomba

(Lásd még: gombásodás)

Amikor kialszik a tűz, a kedv, és előtérbe kerül az önvád… Nem szívesen, nem beteges örömmel, hanem háborgó szívvel szapulja/vádolja önmagát.

Vírus

Egy a szűk környezetére komoly hatással lévő és azt teljes mértékben átható (nagyon is konkrét) hangulat ragad át rá. Küzd ellene, de addig nem jut el, hogy saját magába vetett hitét megerősítse és érezze: képes talpra állni és képes megállni a helyét.

 

FÉLELMEK

A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzel­fogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasz­ta­lása, levont következtetése számít, hiszen ez alapján reagál.

Azzal kapcsolatban viszont nagyon is van jelentősége, hogy ha nincs kézzel fogható, tényszerű alapja a félelemnek, akkor megnyugtató választ sem tud adni rá… így egy soha véget nem érő félem spirálba tud kerülni… veszélynek él meg valamit, de nem tud rá megnyugtató reakciót adni…

 

Amikor van alapja a félelemnek, két dolgot tehet:

 • Elmenekülni… elkerüli a félelmetes helyzetet… de ez csak akkor eredményes, amikor talál egy megnyugtató „helyet”.
 • Azonnal szembenézni a helyzettel és megoldja azt.

A félelemmel sok mindent lehet csinálni – bár ez a két alapvető vezet eredményre –, de egy dolgot semmiképp: figyelmen kívül hagyni.

Szorongás

Egy erős – védelmi – burokkal vette magát körül és beleragadt ebbe a börtönbe… miközben kintről folyamatosan ingerek érik, aminek igyekszik ellenállni… de csak eddig jut el a tevékenységében… védi magát, miközben kívánja is, hogy a külvilágból kapjon… de amikor kap/na a védekező mechanizmusai bekapcsolnak és ellenáll… így viszont nyomás alakul ki az általa burkon, ami egyre inkább beszorítja és növeli a rajta lévő nyomást.

    

FOGAK

Fogaink állapota pontosan megmutatja, hogyan állunk a rágódással, mennyire akadunk fenn egy problémán, vagy mennyire vásik bele a fogunk egy megoldhatatlan feladatban, amit se lenyelni, se kiköpni nem tudunk.

A fogak elváltozásai

Az „értelmetlen” használat következtében sokkal hama­rabb használódnak el, s lyukadnak ki fogaink. Ahogyan mi em­berek képesek vagyunk belefáradni a felesleges, ese­ten­ként értelmetlen munkába, úgy fogaink is azonos módon fog­nak reagálni.

Fogszuvasodása

Minél többet „rágódunk” valamin, an­nál fokozottabb lesz a vér keringése. Ez így a gyógyulást is előidézhetné, csakhogy a rengeteg kudarcélmény követ­kez­tében több sav képződik a száj üregében. A savasodás, a „be­le­savanyodás” eredményeként jobban terhelődik a fog­zo­mánc és kilyukad…

Baloldal

 • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik, rágódik… teljesen feleslegesen izgul a megoldás keresése helyett! Fi­gyel­mét és összes energiáját leköti, hogy értelmezze, ös­sze­rágja, aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat, me­lyeket felfedezni vél.

Jobboldal

 • A konkrét fizikai, földi élettel kapcsolatos dolgok, kriti­kák. Az anyagi lét bizonytalanságai.

Elöl (metszőfogak)

 • Azokon a feladatokon őrlődik, melyeket el kellene vé­gez­nie, meg kéne tennie, ill. bele kéne kezdeni. Azért ír­tam ennyi feltételes módot, mert sohasem kezd/harap bele! Ha va­lamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „be­le­­harap”, akkor is megtalálja módját annak, hogy „bele­verje a csúfot”, hogy belekössön saját döntésébe.

 Alsófogak

 • A múlton rágódik, az előz­mé­nyeken, melyen már nem lehet és nem is kell vál­toz­tat­ni. A megoldások helyett egyfajta önvád állandósul. Ez természetesen igaz mindkét (érzelmi- értelmi) oldal­ra.

 Felsők

 • A jövővel kapcsolatos nehéz, gyakran megold­hatat­lannak tűnő problémák. Jelen hozzáállásában, megköze­lí­tési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a cél­kitű­zések.

 

FOGÍNYGYULLADÁS

Ínyünk akkor gyullad be, amikor elegünk van abból, ami rágódnunk kell… lázadunk ellene… az alapokat veszélyezteti az, ami ilyen sokat kell rágódni.

 

FOGGYÖKEREK

A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik, melyekre a bátorságunkat, önbizalmunkat építjük, amivel nekikezdünk a feladatink feldolgozásának.

Így, amikor itt jelenik meg betegség, akkor ezzel a fajta önbizalomban keresendő a kiváltó ok.

 

FÜL ÉS BETEGSÉGEI

A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek me­lyeket akarva, vagy akaratlanul meghallott… illetve: hallani akart, de nem hangzott el… bármennyire is vágyott rá.

Nem hallja meg a segítő információkat. Pedig ezek elhangzanak, de valamiért nem tudatosodik a betegben… mert mondjuk, egészen mást szeretne hallani…

Halláscsökkenés = tartósan nem akarja meghallani azt, amire egyébként szüksége van… és teljesen mindegy, hogy kritikáról vagy éppen dicséretről van-e szó!

Fülzúgás lelki oka

A zúgás oka a külső, belső hallottakon való felzúdulás, felháborodás és az ezekből következő háborúság!

Fülcsengés

Valahol lelke mélyén keresi a tisztázatlan helyzetei megoldását és várja, de nem önmagának akar válaszolni, hanem azt várja, hogy valaki mon­dja meg mi a feladata, mi az igazság!

Fülzsír

A hallott információkat nem akarja tovább engedni. Nem szeretné azokat tudatosítani… legszívesebben elengedné a füle mellett…

Dugulás

Védekező reakció, befejezett, „sikeres” elzárkózás a világ kritikái elől, hogy csak a sajátja maradjon… az is éppen elég…

 

Halláscsökkenés, nagyothallás

A folyamatos, hosszú ideig tartó külvilágtól való el­zár­kó­zási szándék eredménye.

A betegség „jó lehetőséget” ad arra, hogy csak azokról a dolgokról sze­rez­zen tudomást, amelyekről akar.

 

Fültőmirigy-gyulladás

(lásd még gyulladás, fertőzések illetve fül…)

Amikor ez a mirigy begyullad, tudhatjuk, hogy nem akarja életébe engedni a segítő szavakat sem – még azok ellen is hőbörög.

Ez a pótcselekvés, akkor tud létrejönni, amikor komoly belső feszültsége nem engedi, hogy beengedjen valami újat.

   

Fülekcéma lelki oka

Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr kü­lönböző elváltozásaival. Itt is egy túlzásba vitt válasz­re­ak­cióról van szó, melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól.

Huzamosabb ideig, túlzottan védekezik valamilyen külső ha­tás ellen ahelyett, hogy másként tekintene rá és igyekezne meg­ér­teni az őt körülvevő világot.

 

FRIGIDITÁS pótcselekvése

Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszerzésére, ha már van valamilyen fogalma róla, hogy a szexualitás jó, ha még ezt nem tapasztalta meg (semmilyen szinten), akkor az egy komoly ajándék lehet, hogy nem ébred vágy, hisz akkor hiányérzet sem…

Ez az állapot a lehető legritkább esetben alakul ki csak úgy… magától… komolyan és hosszan kell bizonygatnia önmagának, hogy szexuális vágyával valami gond van… vagy… nagyon sokat kell vívnia az érzéseivel, hogy végre „elfogadja” azt, hogy gond van vele… mások szerint.

 

GÉGE

A tünetek, betegségek az elfo­gadással, a „lenyeléssel” kapcsolatosak.

Azok fognak itt betegséget kiváltani, amiket életében le kell, vagy le kellene nyel­nie, de nem tud. Az egyszerre jelentkező, ellentétes érzé­sek­ből jönnek létre az elváltozások.

Lásd még a kapcsolódó részeknél. (pajzsmirigy, daganatok, hu­rut, és Basedow-kór stb.)

 

GENETIKAI BETEGSÉGEK

Figyelem! A genetikai jellegzetességek még nem feltétlenül jelentenek 100%-os bizonyosságot (semmilyen betegség kialakulására sem). De… hajlamosítanak vagy hajlamosíthatnak. Amikor tehát genetikai betegségről van szó, akkor arról csak úgy van értelme beszélni, hogy a környezeti hatásokat is elemezzük – elsősorban a szülők szerepét.

S, ami még ennél is fontosabb: egy sérült embernek is mindennél fontosabb a boldogságra való törekvés… a tünetei pedig az értelmezik, hogy miben kell leginkább figyelnie.

 

GENNYESEDÉSEK

(lásd még ciszta)

A testet, a sérült részt, felfoghatjuk egy csatatérnek, amelyet már csak a hátramaradott „ha­lot­tak” borítanak (genny).

Jelentése röviden: Állóháborúba bocsátkozott egy olyan do­log ellen, ami már tulajdonképpen nem is létezik az életében.

 

GERINCOSZLOP lelki jelentése

Terhek cipelése, emberi tartás, bajok hordozása a fő jelentése így, amikor itt jelenik meg valamilyen elváltozás, akkor ezekkel kapcsolatban kell keresni a kiváltó okot.

Tipikus viszonyulás: majd örülök, majd lazítok ha…, vagy… ha elértem ezt a… akkor elengedem magam… de ez soha nem következik be… így lazítani, lelazítani sem tud… a feszültség pedig megteremti az elváltozást vagy a hirtelen kialakuló fájdalmat.

Gerincferdülés:

A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra, az írás­kép­re. A betűinket is arra döntjük, amelyik oldal leginkább ha­tással van életünkre. Ha balra dől, akkor érzelmi, ha jobb­ra, akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva”.

A gerinc arra fog lehajlani, ami fontosabb neki az életben… amilyen terheket cipel az életében…

A balra görbülő jelzi az érzelmek, az érzések terén vi­selt felesleges – megoldatlan – súlyokat.

A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos ter­heket jelenti.

Összetett torzuláskor számtalan probléma nyomja. Saját és magára vett egyaránt.

Púp:

A görcsösséget, beletörődést választja, olyan problémát vesz magára, ami nem az övé. Állandósult teherviselés, me­lyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. Úgy tű­nik, már nem is akar szabadulni tőle.

Görnyedt:

Úgy érzi, belekényszerítik, belekényszerült egy alázatos visel­kedésbe.

Gerincmeszesedés:

Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még izület­).

 

GOMBA kiváltó oka

A gomba egy olyan élő organizmus, ami a vizes, párás, sö­tét, napfénytől védett helyeket kedveli, csak ilyen terü­le­te­ken képes megtapadni és szaporodni.

Amikor a beteg nem leli örömét vagy akár akaratlanul is elkedvetleníti önmagát, kialszik a tüze, „vérszegénnyé”, „elhanyagolttá” válik az adott terület, akkor remek táptalajt biztosít a gombák számára.

Röviden: a beteg a pótcselekvései következményeként hasonlatossá vált egy párás, sötét helyhez… Természetesen önmagához, a vágyaihoz és lehetőségeihez mérten értendő ez a jellemzés.

 

GÖRCS

Hátterében felfedezhető a lelki merevség, görcsös akarás, ami megjelenik a fizikai testben is. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentéstartalmával).

A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés, gondolkodás ismerete. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredményeként nem képes felvállalni és helyette kétségbeesetten ragaszkodik eddigi viselkedési sziszté­má­já­hoz.

 

Láb görcsös tüneteit okozza, hogy azt érzi, azt kép­zeli a beteg, neki nagyon fontos, életbevágó meglépni va­lamit, alóla nincs kibúvó, menekvés. Nincs más le­he­tő­sé­ge, csak a folytonos cselekvés.

Fontos: a két ellentétes érzés, késztetés kö­zül nem tud választani, de akar!

Menstruációs görcsökre is igaz, amikor „megrémül”, va­lami olyan dologra kényszeríti a természet, amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás, a megújulás e formáját, hi­szen rengeteg mindentől elesik, és egy sor kellemetlen cse­lek­vésre kényszerül!

Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él, a görcs ere­dete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. Abban a meg­felelési vágyban, melyben úgy érzi, nem képes mara­dék­ta­lanul megfelelni, amikor pedig menstruál, akkor végképp nem!

 

GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN

A gyermeknek hihetetlenül fejlett képességük van arra, hogy az emberi érzéseket megérezzék.

Nem tudják még hova tenni azokat, nem tudják még helyesen értelmezni őket, de képesek érzékelni… Ezeket hangulatuk függvényében könnyen félre értik… és könnyen rossz vagy téves reakciót adnak, aminek könnyen betegség a vége.

 

GYOMORFEKÉLY

Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt, elha­mar­kodottan von le végső következtetéseket, és ezek minden eset­ben felborítják egyébként is labilis nyugalmát!

Nem jellemzi a nyugalom. Bár nagyon törekszik rá, de ál­ta­lában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. … Tisztában van bosszantó körül­mé­nye­ivel, és mégis ragaszkodik hozzájuk, mivel rögeszméje: nem képes a váltásra, új, jobb élet teremtésére.

Nem tapasztalja az örömöt, efölötti bánatában folyamatosan em­észti magát.

 

GYOMORHURUT

A gyomor nyálkahártya gyulladás másik elnevezése, ami­kor a szervezet védekező-mechanizmusa azzal igyekszik egyen­súlyt tartani, hogy a feléledt tüzet (gyulladást) vízzel (nyák) igyekszik oltani illetve védeni.

 

GYULLADÁSOK

Általánosságban a lázadások, lelki forrongások következménye a testi tünet­ként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulla­dásos folyamat. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek.

Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet, ha a tu­datban, illetve a testben ez nem fejeződik ki, vagyis ti­tok­ban tartja, nem meri felvállalni lázadásait, elégedetlenségeit, nem néz velük szembe, következésképpen tudatosan nem is fe­jezi ki azokat.

 

HAJHULLÁS

Gyakran mondják az ideges, hirtelen haragú emberre: tépi a haját!

Nos, ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében, habár nem ilyen látványosan. …

Nem képes nyugodtan dönteni… igaz dönteni nyugodtan nem is lehet… csak feszülten, nyomás alatt…

Választani kellene… mérlegelés után, de ezt meg nem teszi meg, ezért folyamatos feszültéség az élete.

 

HALLUCINÁCIÓ

Az elme folya­matosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket, de zavart ál­la­potban lévőben ezek az ingerek összekeverednek. A beteg nem képes többé eldönteni, melyik észlelés i­gaz és melyik nem.

Erős és jelentős befelé fordulás jellemzi, ami valamilyen lelki meg­rázkódtatás, és ennek a hatásnak a folyamatosan jelen­lévő sikertelenség következménye ez a tünet.

 

HÁNYINGER, HÁNYÁS

A megértés és feldolgozás, vagyis a tanulság helyett más, talán könnyebbnek tűnő utat választ.

Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­pasz­talástól, tápláléktól. Meg akar tőle szabadulni, hiszen rossz érzéseket ébresztett benne, megbotránkoztatta, felide­ge­sítette, hogy ilyen helytelen döntést hozott. Feszültsége, fel­háborodást és görcsöt ébreszt benne, hogy minél ha­ma­rabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától.

 

HASHÁRTYAGYULLADÁS

A szeretet azon megjelenési formájával mutat össze­füg­gést, mely az emésztéshez, feldolgozáshoz, hasznosításhoz szük­séges rugalmas biztonságot szolgáltatja.

Az optimális emésztéshez, anyagcseréhez – könnyen be­lát­ható – csendesség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. Ezt segíti elő a hashártya, a burok, védelmező teret alkot a „dolgozó” részben.

Betegsége kialakulásához egy belső dac, elégedetlenség ve­zet.

 

HASMENÉS

Itt, most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről be­szé­lünk, de természetesen vonatkozik az állandósultra is.

A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont, és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el”.

 

HASNYÁLMIRIGY

(lásd még: cukorbetegség)

Az embernek alapvetően kétfajta „ételt” kell meg­emész­te­nie: úgymint a jókat – édességeket, szeretetet, valamint a ros­szakat – keserűeket. Kedv kell ahhoz, hogy értelme le­gyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés, feldolgozás, meg­értés és tanulság!

Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indu­lat­tal, határozottsággal lehet megemészteni, vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. E dolgaink megemésztését, kivá­lasz­­tását a máj végzi. S, vannak olyanok is, melyekhez rengeteg szeretet, meg­ért­és, együttérzés szükséges. Ezt a részt, ezt a tulajdonságot tük­rözi a hasnyálmirigy.

E szervünk a szeretethez, az örömhöz való viszonyunkat ala­kítja ki… tehát amikor itt jelenik meg egy betegség, akkor tudható, hogy mivel kapcsolatban alakult ki a pótcselekvés.

 

HÁT

Azok a problémák, terhek mutatkoznak itt és okoznak külön­féle betegségeket és fájdalmat, melyekkel a beteg nem nézett szembe, nem vett tudomást róluk. Illetve: mások gondjait, terheit hordozza és erején felül is meg akarja oldani… és eszébe sem jut lerakni azokat… megpihenni… a saját dolgaival is foglalkozni és – esetleg – újra felvállalni mások segítését…

 

HEPATITIS

(lásd még: máj, fertőző betegségek, illetve a járulékos tü­ne­tek)

A kiváltó oka között szerepel, hogy (például) nincs tisztában saját szexuális szokásaival, a meglévők mel­lett nem áll ki. Ezeknek egyenes következménye lesz a fel­dolgozás-, a megértés hiánya, melynek következtében csök­ken a belső tűz, a belső öröm. Ezekből pedig erőtlenség, gyen­geség jön létre. Az adott terület meggyengülése pedig oda vezet, hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző beteg­sé­gek befogadására és táplálására.

 

HERÉK

(lásd még: heredaganat)

A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés, az öröm és a gondolatok átadása, a „magok” elvetése! Ez természetesen az élet minden területére értendő! Ahogyan a világhoz viszonyul, úgy fog viszo­nyulni szűk környezetéhez, és önmagához. Igaz ez for­dít­­va is! Úgy fog viselkedni környezetével, ahogyan önma­gával.

Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait”, de akkor be­szélnünk kell az érme másik oldaláról is. Önmagának sem jut­tat örömteli gondolataiból! Ha önmagának nem ad, akkor, ho­gyan adna belőle másnak?

   

HERPESZ

Fő dilemmája: mondjam, vagy ne mondjam, illetve, te­gyem, ne tegyem!?

Száj: a kimondott vagy épp ellenkezőleg a ki nem mondott szavak mögött rejlő érzések legyen­gítik a terület immunrendszerét. A tünetek között szerepel az ége­tő érzés, s ez könnyen érthetővé válik, amikor elgon­dol­kodunk, ráébredünk, mennyire érezzük égető szükségét a har­mónia visszanyerésének.

 • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel, érzésekkel kap­cso­latos dolgot mondott el, amit nem, vagy éppen ellen­kezőleg, igenis kellene!
 • A száj jobb oldalán: munkahelyi, az anyagi dolgokra vo­nat­kozó szavak jelenléte fedezhető fel. pl.: fizetésemelés fölös­leges kérése.
 • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások.
 • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érin­tett.

A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve meg­egyezik az imént elmondottakkal. Azzal a jelentős kité­tel­lel, hogy a szexuális szokásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konfliktusok.

 

HIÁNY/TÖBBLETBETEGSÉG

(Lásd még: csontkinövés/ritkulás, felszívódási zavarok, stb.)

E mögött az a pótcselekvés fedezhető fel, hogy felborult az egészséges értékítélete, már nem tudja megállapítani, hogy miből mennyire van szüksége, hogy mit tartalékoljon és válasszon ki és mitől, szabaduljon meg.

Természetesen a lelki oldal érzéseiről beszélek, melyek szorosan összefüggenek a testi folyamatokkal.

 

HIPOHOCHONDRIA

Bármennyire is szeretnénk félvállról venni ezt a lelki „betegséget”, komolyan kell venni, hiszen minden beteg­ségünk először úgy kerül felszínre, hogy egy rossz érzésünk ébred a még nem igazolt kórral kapcsolatban…

Azonban a Hipochondriás tál megy ezen az egészséges kritikusságon, vagy kíváncsiságon és már nem a kérdéseire keresi a válaszokat, hanem a félelmeire a bizonyítékokat… és ha nem talál, akkor igyekszik kreálni… ami persze folyamatos feszültséget és aggodalmat generál… ebben a felfokozott lelki állapotban pedig könnyebben tud – időlegesen – bármit igaznak vélni.

 

HÓLYAG

(kapcsolódó fejezetek: kő, gyulladás, daganat, vese)

A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: a beteg el­veszí­tette türelmét, mert már annyira nyomasztotta, feszélyezte, hogy már „nin­cs ideje” tartalékolni, elodázni a szabadulást. Elfogyott a vára­kozáshoz, nyugalomhoz szükséges lelki erő, mert igen ne­héz, bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia, megér­tenie.

Gyulladás keletkezik a hólyagban, mert a beteg azt érzi, nem szabadulhat meg, nem adhatja ki feszítő, égető prob­lé­máit. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia, mi­ért pont vele történnek ezek az események!

HORKOLÁS

Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt, pi­hen­tető ellazulás elé. A feszültségeket – napközben – szűk határok közé szorítja. Ez lassú lefolyást, azaz lassú fel­oldódást, szabadulást eredményez. A beteg nagyon hosszú ide­ig tartó lecsengési folyamat részesévé válik. A fel­gyülemlett feszültségek nappal nem, csak az ellazulási – alvási – szakaszban képesek oldódni. Oldódnának, felol­dód­ná­nak ezek a nyomasztó problémák, de a beteg ragaszkodást mutat.

 

HORMON

(lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztású mirigyek)

A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi, női (és még sorolhatnám) hajtóerők, energiák egyen­súlyához.

A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel, amikor bi­zonyos dolgainkkal (vagy a velük való szoros kapcso­lat­tal), megbomlik a helyes viszony.

 

HÖRGHURUT

(lásd még: tüdő, légcső)

Lázad azon erők ellen, melyeket magába lélegez, illetve er­őt akar belőle meríteni. Irritálja az a tudat, hogy valamin vál­toztatni kellene, de még nincs bátorsága megtenni.

Nehezen tud mérlegelni és választani! Nehezen tud zöld ágra vergődni, mert elveszítette a vágyat, hogy erőt vegyen ma­gán.

   

HPV és, ami mögötte rejtőzik

(Lásd még: Fertőzés, vírus, daganat, stb.)

A vírus jelenléte „csak” arra figyelmeztet, hogy a szervezet egyen­súlya rég megbomlott, és túl régóta van kizsákmányolva.

Bőrön jelennek meg az apró szemölcsök, amikor távol akarja magát tartani a külső ingerektől.

Nyálkahártyán jelennek meg, amikor már nem csak a külső tényezőket igyekszik távol tartani, hanem önmagával kap­csolatban is komoly kételyek merültek fel.

 

HÚGYHÓLYAG

(lásd még: hólyag)

 

HÚGYÚTI FERTŐZÉS okozója

Minden fertőzésre elmondható, hogy valamilyen külső hatással szembeni gyenge védekező mechanizmusról van szó. Tehát valamilyen külső – lelki – hatás éri, amivel nem tud, vagy nem akar mit kezdeni, hisz „jobb a békes­ség”… inkább hallgat… és önmaga ellen fordul… tehát az im­mun­rendszere mással van elfoglalva.

Ez egy érzelmi sérülést takar, ami oly méreteket ölthetett/öltött, hogy a beteg fizikai létére is hatással van… a betegséggel járó fájdalmas vizeletürítés jelzi…

 

HÜVELYBETEGSÉGEK

A nő lelki jellegzetessége alapvetően befogadó, amikor ezzel a befogadással megbomlik a férfi/nő kapcsolat egyensúlya, elveti a betegség magját. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a külön­bö­ző megbetegedésekben.

Gyulladás alakul ki, amikor lázad a kialakult – kelle­met­len – helyzet ellen. A konkrét ok most lényegtelen, csak ez számít: tu­dá­sa, érzései ellenére cselekszik.

 Görcsök alakulnak ki, amikor elméjével nem a jelen pilla­nat­ra, a mostani tapasztalatokra, hanem valami régi, vélt vagy valós sérelemre figyel.

 

IRRITÁBILIS BÉLSZINDRÓMA

Az értelmezésemben így áll össze a betűszó: Intenzív Biztonság és Stabilitás hiány…

Nem bízik… önmagában… egy nagyon is fontos létkérdésben… miközben ezekre semmi oka! S amikor ráébred arra, hogy már megint olyat tett, amire semmi oka sem volt… még szégyenérzet is ébred benne… és így megint talál egy okot arra, hogy ne tanuljon… hogy újra magába és otthona biztonságába húzódhasson.

 

IDEGRENDSZER

Az érző oldal feladata az ember környezete, szer­­vezete által keltett, sugárzott információk, figyel­mez­te­tések érzékelése.

A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a meg­fe­lelő reakciók végrehajtásához adnak impulzust.

Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges élet­nek.  Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek, amit a „körülmények” és önmaga hozott létre.

A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet.

Sorvadáskor az (szklerózis multiplex, lásd ott) idegszálak pusz­tulnak. A „kötötte az ebet a karóhoz” viselkedés követ­kezménye.

A reszketés hátterében a félelem áll.

Az ideggyulladáskor: fellázad a… ellen.(attól függ, mi el­len, hogy hol van a gyulladás.)

Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma, szét­zi­lá­lódik; ki akar bújni a… alól.

 

IDEGZSÁBA

Azon a területen – ahol jelentkezik – önkifejezési nehéz­sé­gei támadtak, melyekkel nincs megelégedve, nincs bele­nyu­godva, tehát harcol ellenük. Harcol a zavaró tényezők ellen, és e közben elmulasztja észrevenni a sikereket.

Nem önmagáért, hanem valami, valaki ellen harcol, és ennek követ­kezménye lesz – az ember nem tudatosan rossz – a meg­romlott közérzet.

 

IMPOTENCIA Lelki ok?

Így is összegezhetem: a működési zavart, teljesítési kény­szert, a frusztrációt a társa gerjeszti, de ezzel még nem ke­rü­lünk közelebb a megoldáshoz.

A különböző lelki összetevői:

Depresszió:

(lásd még ott)

Mint arról már szóltam, a depressziót kiváltó okok között el­sődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak, hogy fi­gyel­mét a fájdalmas, kudarcokkal teli dolgok kötik le. Kicsi­nek tartja magát, de inkább az a jellemző, hogy nem meri el­hin­ni, elfogadni: bizony vannak értékei!

Szervi okok:

(lásd még idegrendszer, gerinc, érrendszer)

A betegségek, a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy maguktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó ténye­ző­nek!

Vegyük ezeket sorra.

Idegrendszeri eredet van jelen, amikor megbomlik a har­mó­nia az ingerek érzékelése és a válaszok között. Ezt pedig a fe­szültségek, az elnyomott vágyak háttérbe szorításának kö­vet­keztében fellépő életerő- hiány okozza.

Érrendszeri eredet szerepel, amikor a beteg az eddig meg­tett, létrehozott dolgaiban csalódott.

Egyéb kórképek esetén

Ez leginkább akkor fordul elő, amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét, energiáját az alapbetegségre fordítja, minden áron, még annak árán is, hogy lemond az összes örö­mé­ről.

Függőségek:

(lásd még alkoholizmus)

 

IMMUNRENDSZER

Az immunitás ezt jelenti: védettség.

Amikor teljesen tökéletesnek, egésznek és kereknek érezzük, ta­pasztaljuk a világot. Ez csak abban az esetben jön létre, ami­kor az örömet megéljük és megtapasztaljuk. Ennek kö­vet­­keztében békesség, megelégedettség jár át bennünket, ami pedig harmonizálja a belső tüzet. A tűz egyensúlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer.

IMMUNHIÁNY

(Lásd még: immunrendszer)

A legfontosabb kérdés annak megválaszolása, hogy valóban immungyengeségről vagy valami egészen másról beszélünk-e! Mondjuk arról, hogy védekező mechanizmusa valami mással van elfoglalva.

Nem mindegy, hogy valaki nem tudja magát megvédeni, vagy képes lenne, de egész egyszerűen elfelejti azt megtenni.

Látszólag ugyan az a kettő, de amikor a megoldás kerül első helyre, akkor be kell látnunk, hogy mást és mást kell tennünk – a gyógyulás érdekében.

 

INFLUENZA

(lásd még fertőző betegségek)

A betegben oly mértékben csökken öröm­megélő képessége, életkedve, hogy a külvilágból érkező, fertő­zést okozó vírusokkal szemben nem tud mivel és nem is igen akar véde­kez­ni. Az én védő mechanizmusa

Az inf­lu­enza fertőzés előtti kedvetlenség, általános rossz alaphangulat kompenzálására valamilyen külső értékkel próbál pót cselekedni és védtelenné, nyitottá válik a behatolókkal szemben.

Nyilvánvaló, hogy a kialakított eszméje el­len fel fog lázadni, hiszen nem egy természetes állapotot alakított ki.

 

INKONTINENCIA

Tudom, sokan szeretnék azt elhitetni magukkal, hogy ez a tünetük azért alakult ki, mert természetes módon hozták világra gyermeküket… de… vajon az evolúció ilyen rosszul működő funkciót akart volna létrehozni?

Másrészt arra is igyekeznek fogni, hogy a korral jár… de ezt a kifogást is annyiszor hallottuk már, olyanok szájából, aki fel akarták adni azt, ami nyilvánvalóan sok örömöt adhatott volna még számukra…

Meggyengültek az izmok, mert vagy nem tartották karban őket, vagy túl lettek erőltetve és kimerültek. – ez utóbbi csak negatív értelemben értendő. Hogy milyen információkkal kapcsolatos ez a vissza (nem) tartás? Főleg az intimitással kapcsolatos.

 

ÍNHÜVELY

Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: be­zárult körülötte a világ. Bezárult, s ami bennmaradt, nyo­masz­tó. Minél hamarabb szabadulni kell belőle. Ideges kap­ko­dás, görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember mun­kásságát, és egyre több hibát követ el.

  

ÍNSZALAGOK

(lásd még: ínhüvely, izület, stb.)

Szorosan, mégis rugalmasan, hajlíthatóan összetartja az izü­leteket, így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság, a haladás legnagyobb hatásfokának érdeké­ben. Amikor ez a feszes, jól kiszámított tartás, rugalmasság ké­nyes harmóniája megbomlik, úgy megbomlik a test egyen­súlya is.

Az ínszalagok betegségeinél az a tudás hiányzik, hogy bármikor képes felállni, megcselekedni, stb.

 

IZOMGYULLADÁSOK

Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget, hogy a rend­sze­res pihenés, kikapcsolódás, lazítás helyett a fokozott munkát, a felfokozott életritmust választja, amit aztán az „ájulás” kö­vet. Jellemző tulajdonsága, hogy „nincs ideje” pihenni. Min­dent meg akar cselekedni, de annyira csak erre figyel, hogy már képtelen élvezni az eredményeit és örömeit. Így pedig lazítani sem tud… csak lázadni, amikor ne bírja tovább…

 

IZOMSORVADÁS

Amit nem használunk, amit nem akarunk használni, elsorvad.

És igazából mindegy, hogy a láb vagy a szem izomzatáról beszélünk-e. A lényeget remekül megfogalmazza az előző rövid, tőmondat – igaz… a helyes és pontos értelmezésre mindenképpen szükség van.

Amennyiben úgy tekintünk egy-egy testrészünkre, hogy az haszna­vehetetlen, vagy nem használjuk, akkor az elménk is úgy fog hozzá viszonyulni, és nem tudatosan ugyan, de mégis meg­vonja tőle a támogatást, és nem táplálja, s ennek következtében elsorvad.

 

IZÜLETEK lelki jelentése

(lásd még: ínszalagok, csontrendszer)

Az izületek az ember rugalmasságát, hajlíthatóságát biz­to­sítják, hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagál­ni. Képes legyen elhajolni, meghajolni, és esetenként leha­jol­ni. Tudjuk, a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elen­gedhetetlen tulajdonság a rugalmasság.

Amikor tehát az izületeiben alakul ki betegség, akkor az imént ismertetett lelki tulajdonságaival gyűlik meg a baj és választ valamilyen pótcselekvést.

A vese szerepe: (lásd még a vesénél)

A kiválasztás folya­ma­ta igen határozott szerepet tölt be az izületek állapotában. Egészséges működésük elengedhetetlen feltétele a dolgaink megértése, tisztázása.

Izületi probléma:

Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba, élethelyzetekbe, melyekben mindig, mindent „ne­ki kell” megoldania, neki kell engednie, neki kell elvi­sel­nie.

A meszesedés folyamata

A sorozatos kudarcélmények hatására, „megbántódik” és visszahúzódik a külvilág ingerei, és befolyásoló tényezői elöl. Elveszíti a rugalmas gondolkodás, a problémamegoldás ké­pességét és így nem marad más, mint azzal megoldani, amije van, az pedig, mint az az előzőekben körvonalazódott, távol áll a tökéletestől!

Izület fájdalmak

Fáj, mert lelki fájdalom előzi meg. Fáj, mert nem értik meg, mert félreértik, mert félreérti önmagát. És mindezzel tisz­tában van, nincs bátorsága másként vélekedni, cse­le­kedni!

 

JÁRVÁNY

Járvány valódi jólét idején soha nem harapózik el!

A járvány alapfeltétele, hogy az adott közösségben egy általános, mélyben megbúvó elégedetlen hangulat alakult ki, ami a felszín alatt mérgezi meg lassan a lelkeket… így egyre kevésbé tudnak kiállni értékeikért és egyre inkább beletörődnek egy olyan társadalmi elvárásba, amiben csak vegetálni tudnak.

Meggyendül a társadalom, elveszti természetes védekező képességét, aminek természetes velejárója, hogy az egyén – aki asszimilálódni kíván – hasonulni fog… egyre kevésbé tudja érdekeit érvényesíteni és ezzel párhuzamosan egyre kevésbé tudja önmagát megvédeni. – minden szinten

 

JÓDHIÁNY

(lásd még: hiánybetegség, anyagcsere, immunrendszer, mellékvese, pajzsmirigy…)

 

KAR

(lásd még kéz, váll, izület, izmok illetve a jelentkező tüne­tek)

Amit magához ölel, amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. Tülekedés, illetve a saját elvei melletti ki nem állás jel­lem­zi a beteget.

Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket, melyek a felhőtlen öleléshez szüksé­ge­sek.

 

KERINGÉSI RENDSZER

(lásd még vér, nyirok- és immunrendszer, érszűkület stb.)

A keringési rendszer annyira összetett, hogy megértéséhez ös­sze kell vetni más részeinkkel is.

A keringés eljuttatja az örömet, nyugalmat és tudást a szer­ve­zet minden részére, hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást.

 

KÉZ

A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban ta­lálható meg, melyeket görcsösen próbál megfogni, illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni, fogni.

Bal kéz:

Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. A rajta kelet­ke­ző görcsös folyamatok akkor jelentkeznek, amikor lelki­ekben is görcsösen ragaszkodik a megragadott dolgaihoz, legyenek azok jók - rosszak, mindegy, nem engedi!

Jobb kéz:

Fájdalmak jelentkeznek, amikor szembesül bizonyos – szo­rongatott – tulajdonságaival.

A kezek hideggé akkor válnak, amikor „elmegy” az ember kedve attól, hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá ké­pes, hiszen tele van a keze a régi, mulandó dolgokkal).

  

KLIMAX

Ez az időszak, amikor gyermekei már egyre kevesebb törődést igé­nyelnek, változnak a szexuális szokásai, részben vagy egészében meg is szűnik, amiből megpróbál ugyan kitörni (hőhullámok), de inkább egy érzelmi hullámvasúton ragad, amelyen hol megtalálja helyét az új életében, hol megijed, hogy semmi nem tud változtatni és fellázad.

   

 KORAI MAGÖMLÉS

Egy ki nem mondott – talán nem is létező – elvárásnak való meg nem felelés képzete áll a tünet lelki hátterében.

Egy teljesen jó, örömteli megfelelési vágyról beszélünk! – hiszen élvezethez jut… igaz… annyira felfokozott, felhevült állapotban, hogy azt már nem tudja élvezni. És épp ez a meg nem felelési képzet váltja ki azt a stresszes állapotot, ami már károsan hat a beteg idegállapotára és teljesítő képességére.

 

KORONAVÍRUS

(lásd még: autoimmun, influenza, immunrendszer, köhögés, járvány)

A betegség lelki jelentésében, jellegzetességében nincs nagy újdonság. Az összes tünet lelki hátterét ismerjük. – külön-külön

A különlegességét a világjárvány jellege és az ezek létrejöttéhez szükséges összetevők mögöttes tartalma adja.

Igyekszem nagyon röviden összefoglalni:

Nagyon beszédes, hogy a fertőzöttek túlnyomó többsége lényegében semmilyen komolyabb tünetet sem mutatva győzi le a kórt. Ennek a ténynek pedig fel kell vetni azt a kérdést: miért mutat ilyen változatos képet a fertőzésre adott immun válasz, ha egyszer – elvileg – semmi sem indokolná ezt?

Ebben pedig egészen biztosan szerepet játszik az ember mentális egészsége vagy a lelki háttere… holisztikus értelemben.

A magas vérnyomásban (lásd ott) szenvedőkre veszélyesebb ez a vírus… a felfokozott idegállapot, folyamatos nyomás és a le nem nyugvás időszakai alatt teljesen érthető és megszokott, hogy túlreagáljuk az ért ingereket.

Pont ezért veszélyesebb az idősekre és a már betegséggel küzdőkre, hiszen ők eleve rávannak fókuszálva, feszülve egy már meglévő élethelyzetre, betegségre (amivel évek óta küszködnek és emészti őket). S, emiatt ugyan olyan érzékenyen (túl) reagál szervezetük, ahogyan minden ember túl reagál, amikor egy érzékeny területhez közelít egy segítő kéz… vagy ahogyan túl reagál az allergiás szervezet. De ezekről bővebben olvashatsz a: www.posa.hu/blog oldalon.

Autoimmun tüneteket vált ki a vírus fertőzés (ezért veszélyes igazán), ami annak a jele, hogy a beteg önmagát komolyan hibáztatja, amiért ebbe a helyzetbe került… Itt az egész élethelyzetet kell érteni, amibe került, amiről azt érzi megelőzhette volna… De nem elhanyagolható az önvád, önmarcangolás, ami által úgy éli meg helyzetét, hogy szerepe volt (mondjuk) szerettei megfertőződésében is…

 

KÖHÖGÉS

(lásd még hurut…)

Váladékos köhögés

egy olyan élethelyzetet jelent, mely­ben rengeteg feldolgozatlan – félretett – nyomasztó ismeret van. Felszabadulhatna, de ehelyett marad az aggódás, a féle­lem, és ezek egyenes következménye: a visszafojtás a tehetetlenség érzése.

Ful­lasz­tónak érzi környezetét, és erre még jelentősen rásegít: sem­mi másban nem leli szabadságát.

Száraz köhögés

leginkább az allergiás tü­ne­tekhez hasonlatos (lásd még ott). Az allergia esetében egy meg­foghatatlan, bizonytalan fizikai kiváltó tényező jelen­lé­tét kell feltételezni. Lelki oka is ilyen jellegű, környezetében, vi­lágában elnyomottnak, mellőzöttnek érzi magát. Ennek következtében sokkal visszafogottabban, gátoltabban kezd új dol­gokba, nehezebben tud felszabadulni, ami komolyan frusztrálja.

 

KÖNNY/CSATORNA

Rendellenes működés lelki hátterében azok az élet­hely­zetek állnak melyeket elsiratott vagy el kellene siratni, de mégsem teszi.

Csökkent könny termelése, amikor a megjátszott ke­ménység alátámasztására nem mutatja érzéseit, nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett.

Könnycsatorna beszűkülése a félelemre, a félelemből fa­ka­dó távolságtartásra vezethető vissza.

Túlzott könnytermelés (allergia, lásd még ott) azt jelzi, egy olyan dolog került szeme elé, ami nagyon piszkálja, irri­tál­ja, de mégis nézi.

 

KÖRÖM

A köröm lelki jelentése azzal kapcsolatos, hogy hogyan, milyen lelkülettel áll azokhoz a testi-lelki dolgaihoz, melyeket meg kíván szerezni, vagy óvni.

 

KÖSZVÉNY

(lásd még vese, kőbetegségek, homokképződés, izületek)

Érzelmeit gyorsan váltogatja, pillanatok alatt képes ön­ma­gába fordulni, elkeseredni, ezt a hangulatot kivetíti kör­nye­ze­tére is.

Befelé fordul, félre érti világát, úgy érzi – a családján kívül – senkiben sem bízhat… és bennük is csak erős fenntartással.

Izületi ödémák keletkeznek, mert elveszíti életkedvét. Elve­szí­ti a rugalmasságból, a hajlékonyságból eredő „konf­lik­tus­mentesség” örömeit.

 

KÖVEK

Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy prob­lé­mát – mellyel nagyon is tisztában van – eltemet, konzervál. Fél­reteszi, meg nem szabadul tőle... Ott marad és min­den­napjait továbbra is igen erősen befolyásolja.

Vesekő:

A megértéssel, a feldolgozással kapcsolatos szerv. Ezért az itt kialakuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben.

Pl.: nem képes megérteni, miért nincs pénze, miért nem szeretik?

Bélsár-kő:

Jórészt megemésztette, magáévá tette a feldolgozott prob­lé­mákból eredő tanulságokat, de benne marad egy „tüsök”.

Epe-kő: lásd ott

Nyálkő

De a legpontosabb megfogalmazása az, hogy elkezd vágyni, elkezd örülni, de aztán visszafojtja vagy lebeszéli magát és keresztbe tesz örömteli érzéseinek.

 

LÁB

Az egészséges láb a mozgás szabadságáról, míg a beteg a mozgás korlátozottságáról, vagy éppen ellenkezőleg a túl­re­agálásról tesz tanúbizonyságot!

Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a prob­lé­mák. Megmutatják: hogyan halad, mennyi energiát, erőt fek­tet be cselekedeteibe, és ezekből milyen konkrét örömet, tapasztalatot merít.

Meszesedések lesznek megfigyelhetők, amikor a meg­kötözöttségek, korlátozások állandósulnak.

Fájdalmak keletkeznek, amikor szembesül mindazzal a va­ló­sággal, melyet nincs bátorsága felvállalni, megtenni, de közben szíve majd megszakad.

 

LÁBGOMBA

A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlása, lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki.

A saját, igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vá­gya, tetterejének kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. Cselekednie kell… és ha önmagáért nem, akkor másokért kell tennie, de abban meg nem találhat annyi örömöt, míg a saját céljait is el nem éri.

 

LÉGZŐRENDSZER

(lásd még köhögés, lélek)

Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember, illetve innen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anyagokat.

A tüdő: megújulása a tetterőnek.

Tüdősorvadás

Nem tud önbizalmat gyűjteni, kicsinek, kevésnek érzi ma­gát. Ennek következtében lélekben kezd lemondani – le is mo­nd – a megújulás reményéről.

Visszafogja, elfojtja érzéseit, vágyait.

Tüdővizenyő

(lásd még ödéma)

Kedvetlenség jellemzi, a betegnek nincsenek húzó cél­jai, nem vesz erőt magán.

Felszaporodik a víz, mert a beteg nem akar megszabadulni elképzeléseitől, ragaszkodik ahhoz, amit már megismert és meg­szokott. Tudom, erősen hangzik a ragaszkodás szó, de ha nem ezt tenné, el kellene múlnia a betegségnek!

Tüdőgyulladás

Lázad a megújulás „kényszere” ellen! Azt érzi, valaki más, valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő, hogy erőt kell gyűjtenie, de kívülről érkezőnek tapasztalja, nem magáénak, ezért harcol, lázad ellene.

 

LÉP

A lép csodálatosan példázza, hogyan kell a „haszontalan” dol­gokat úgy felhasználni, átalakítani, hogy egy egészen más, értelmes és hasznos dolog szülessen belőle!

A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi, hogy csak egyszer tudott valamit megtenni, többször nem.

MAGASVÉRNYOMÁS

Ahhoz, hogy az ember igazán tudjon teljesíteni, kell egy bi­zo­nyos mértékű – cselekvésre ösztönző – nyomás, amikor túl sokáig nem cselekszünk… csak gyűjtjük az erőt, akkor egyre nőni fog a nyomás…

Két ok a lehet:

A beszűkült erek miatt alakul ki, mert különböző szorongások tartják gúzsba kötve.

A szív túlzott működése, mikor folyamatosan felpörgeti magát, hogy megteszem… megteszem, de aztán csak fejben cselekszik…

 

MÁJ

(lásd még: anyagcsere, hasnyál-mirigy, epe, hepatitis, máj­daganat)

A „nagy” raktározó, kiválasztó, átalakító. A kérdés itt eb­ből adódik: szellemi szinten, lelki oldalon mit raktároz és ala­kít át és minek a feldolgozásához járul hozzá?

Megbetegedései az elnyomott indulatokból adódnak.

A zsugorodásnál a kiégés a jellemző hangulat.

Felhal­mo­zó­dik benne egy csomó indulat – ami meg kellene tennie – halogat és visszafojt, mert értelmetlennek tartja a beszédet.

A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett fo­lya­matnak az ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait, prob­lémáit.

MANDULÁK

A védekezés első vonala. Ez a páros szerv végzi az elsőd­le­ges szűrést, meózást. Eldönti a bekerült fizikai, szellemi anyag­gal kapcsolatos teendőket.

Lelki értelemben: megkülönböztetik, hogy mire van szüksége a testnek és a léleknek.

   

MEDDŐSÉG

(lásd még hüvely, gerinc, méh és daganatai, klimax és hor­monok)

A nő a befogadó, a gyengéd, a teremtést kihordó, meg­való­sító. És amikor a meddősségről beszélünk, mindezek harmó­ni­ája csorbát szenved. Fizikai síkon ennek egyenes követ­kezménye a meddőség. Nem fogadja be a férfi megter­mé­ke­nyítő erőit, azoknak nem biztosít termékeny talajt.

 

MÉH

(lásd a kapcsolódó részeket)

Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik, míg a Nő női­essé­gének teljes tudatában van és élvezi azt.

Méhszájseb

Agresszívnek, erőszakosnak éli meg a „beha­to­lá­so­kat”, nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. Ezt ter­mé­szetesen mindkét síkra igaz, s a kettő együtt jelentkezik.

Folyamatosan éri a testi-szellemi behatás, a „szeretkezést” bántónak, fájdalmasnak érzi és megjelenik a behatolástól va­ló félelem is. - attól füg­get­lenül, hogy történik-e tényleges behatolás

A beteg elfáradt, belefáradt és nincs miből feltöltődnie.

MELL

(lásd még daganatok)

Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak, termé­sze­te­sen a nőknél súlyozottabban.

Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás, gon­dos­kodás, kebelre szorítás, a célokért való kiállás.

Bal mell:

Az érzelmekkel, az érzésekkel való táplálást jelképezi.

Jobb mell:

A fizikai oldalra vonatkozik, azzal van szoros össze­függésben. Pl.: tud-e anyagilag gondolkodni…

Összességében elmondható: a mellek betegségei, mű­kö­dés­zavarai abban rejlenek, hogy felborul az a kényes egyen­súly, ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van.

 

MELLÉKVESE

Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel, mert elváltozásai már csak akkor mu­tat­hatók ki, amikor már sok bajt okoztak.

Termeli a szükséges hormonok egy részét, ezek adják a bel­ső tüzet, ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-ké­pességében. Ez biztosítja az erőt, a külső-belső problémák felis­merését, feldolgozását.

 

MELLHÁRTYA

(lásd még gyulladások, légző rendszer)

A légzésnek is, mint a testi-lelki megújulásnak, termé­sze­tes­nek és folyamatosnak kell lennie. A mellhártya segíti, hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. Tehát ne­künk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti tör­vény­hez. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tuda­to­san változnunk, levegőt vennünk, hogy nem érezzük kény­szer­nek, de érezzük a belülről fakadó szabadságot.

 

MENSTUÁCIÓS FÁJDALOM/GÖRCS

(Lásd még: Görcs)

Jó… értékes Nő akar lenni és többnyire ezt sikerül – önmaga számára – bebizonyítani, de amikor egy apró jel utal az ellenkezőjére, akkor kétségbe esik. A lélek kétségbeesését képezi le a görcsös fájdalom. Nem képes elfogadni azt, hogy kevesebb – a ciklus idején.

 

MENSTRUÁCIÓS ZAVAROK

Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni a betegség lényegét, akkor így tenném:

A meg nem élt nőisség… A jól meg nem élt nőiesség…

Elmaradás

Úgy tűnhet, hogy kiváltó okként a partner hiánya szerepet játszi, de ez csak úgy igaz, ha van, ha nincs, a beteg úgy kezeli, mintha nem lenne.

Tudja, hogy van partnere, de nem érzi azt, hogy valóban az is – igaz, azt sem tudja megfogalmazni, hogy mitől, mi által tekint valakit part­nerének.

Kiszámíthatatlan, de normális

Ugyan ilyen kiszámíthatatlan önmaga és környezete számára is – legalábbis ami a megtisztulást, nőisséget vagy anyaságot jelenti.

„Folyamatos vérzés”

A legjobb távolságtartás! Így nem kell azt mondania a férfinak, hogy nem kíván vele együtt lenni… Így nem kell elmondania, hogy mitől is érezné magát jól… Így nem kell felvállalnia valódi vágyait.

 

MÉRGEZÉSEK

Különböztessünk meg kétfajta mérgezést.

 1. Külső méregbevitel. Ekkor az a lelki jellegzetesség, hogy annyira fel van pörögve, hogy eszébe sem jut megvizsgálni, hogy mit visz be. Ezt a viselkedést azonban az a lelki állapot előzi meg, hogy túlzott magabiztosságot és tévedhetetlenséget erőltet magára.
 2. Szeptikusság… önmérgezés… Szkeptikusság… Amikor meggondolat­lanul igyekszik megszabadulni (testét-lelkét) mérgező anya­gaitól, de úgy érzi, hogy áááá… úgysem fog sikerülni…

 

MIGRÉN

Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt ala­kul­nak ki.

Valamihez, valamilyen elvhez, vagy valakihez igen szorosan, csaknem erején felül ragaszkodik. Ez a ra­gasz­kodás annyi erejét leköti, hogy közben már nem marad ide­je az élet naposabb felével foglalkozni.

 

MITESSZER

(lásd még bőr)

A külvilágból felvett tudásanyag, információ nem minden eset­ben nyeri el tetszésünket, ezért szükséges a kiürítése. Elő­­fordul, hogy ez a folyamat elakad, mégpedig azért, mert nincs bennünk elegendő erő, természetesség a kilökéshez. Másrészt érezzük; valaki akadályozza megszabadulásunkat.

 

MIÓMA

(Lásd még: méh, menstruáció, stb.)

Látja, tapasztalja és a bőrén érzi, hogy a másiknak van egy rossz tulajdonsága… de nem segít a megoldásban, nem segít abban, hogy mondjuk a kapcsolatukban össze­csi­szolódjanak, hanem igyekszik – önmaga számára – elba­ga­tellizálni, miközben mégis mélyen érinti, hogy mondjuk párja nem szeretne gyermeket vállalni…

 

NÁTHA

Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását. Bűnbak lehet a szomszéd, az anyós, egy vírus vagy baktérium, de mindezek semmit sem vál­toz­­tatnak azon, hogy a betegnek elment az életkedve. Vagyis va­lamilyen inger érte az imént említettektől, aminek köz­vet­len következménye a nátha vagy meghűlés.

NEMI SZERVEK

(lásd még az adott betegségek tárgyalásánál)

Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást, akkor ke­resni kell valami mást és ez a más gyakran a belső ví­vó­dás, önvád és visszahúzódás komoly szerepet kap a kialakulásban.

A férfi alapszerep: az öröm adása. De ezt lehet álta­lá­no­sí­ta­ni is: az adás! Önzetlen adás, odaadás, új gondolatok, új tettek. Amikor pedig ez megbicsaklik, kialakulnak a tipikus férfi betegségek.

A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése, mint­egy életet adva neki. Befogadás, életre keltés, babusgatás.

NYAK

Problémák két, de összefüggő okból fejlődhetnek ki:

A túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység, el­vek­hez való ragaszkodás.

A másik véglet pedig: mindig újat keres… nem képes kitartani egy elve vagy célja mellett sem.

 

NYÁLKAHÁRTYA

Amikor nyálkahártya probléma alakul ki, azt jelenti, hogy egy­re kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez, az­az túlzott érzékenységet mutat, esetenként túlreagálja dol­gait. Fokozott ingerlékenységet mutat, mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában.

 

NYÁLMIRIGY-gyulladás

Nem mer úgy vágyni, hogy azt egyszerű, célt teljesítőnek élje meg, mert úgy érzi, hogy csak „csorgatja a nyálát”. Vágyódás ébred benne, mert „éhezik”, mert ki kívánja elégíteni szükségleteit, de… aztán lebeszéli magát – sikertelenül.

Felébred benne a vágy, de rögtön magába akarja fojtani.

 

NYÁLKŐ

(Lásd még: Kő, nyál, nyelv, száj)

Amikor piszok kerül a gépezetbe és nem kezdünk vele semmit, akkor az előbb-utóbb elkezd felgyűlni.

A nyálkő esetében arról van szó, hogy újabb és újabb emlékkel és kudarcnak tűnő eseménnyel igyekszik – reménytelenül – alátámasztani azt, hogy úgysem teljesülnek azok a vágyai, melyeket pedig annyira remél. Így aztán inkább azzal tünteti el vágyait, hogy alaposan beburkolja.

 

NYELŐCSŐ

Azok a hétköznapi meglátott, megfogott, megrágott és le­nyelt tapasztalatok, melyeket fel kell, vagy le kell dolgoznia.

Csak az Isten a megmondhatója, milyen extrém dolgokat vagyunk ké­pesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszé­lye­ző, idegesítő „táplálékainkat”, ellenérzéseinkről nem ve­szünk tudomást. Csak a csodálkozás marad: fáj…

a gyomrunk!

 

NYELV

Az önkifejezés, a meg/kibeszélés harmóniája vagy disz­har­móniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain.

A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező meg­állapításokkal: csípős a nyelve, felvágták… stb.

Mi­nél nyűgösebbek, feszültebbek vagyunk, annál in­kább válik csípőssé, hovatovább gyilkoló eszközzé nyel­vünk. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt be­széd következtében egyre csendesebbek, szótlanabbak le­szünk, egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét, ízét. Egyre ritkábban tudunk örülni, egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megtapasztalni az elénk kerülő „ízeket”!  

 

NYIROKRENDSZER

Düh, harag, a meg nem értettség érzése, kisebbrendűségi ér­zés, az uralkodói vágyaiból építkezik az itt megjelenő betegség.

Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. Ural­­kodási vágya olyanokra is kiterjed, akikhez nincs köze, pl. szom­szédok.

Mandula: begyullad, amikor elege van a védekezésből és belefárad. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek, „behatások” el-len.

Orrmandula: igyekszik elzárkózni az új gondolatoktól, vagy érzésektől. Úgy érzi, nem tud védekezni az önbe­csü­lését sértő hatások ellen.

Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. A szülő ne erő­sza­kol­ja rá az ételt, a gyógyszert, stb. ami nem kell neki.

 

NYOMBÉLFEKÉLY

(Lásd még: fekély, bél)

A gyomor és nyombélfekély közötti különbség az, hogy a gyomorfekély esetében egy külső dolgot kíván meg­emész­teni (reménytelenül), míg a nyombélfekély esetében saját magában van a vélt vagy valós konfliktus, amit nem tud ugyan feldolgozni, de feladni sem.

ORBÁNC

(lásd még bőr, gyulladás és a tűz)

Olyan ez a betegség, mint egy száraz erdőben gyújtott és magára hagyott tábortűz… ha szerencsénk van, csendben kialszik, de ha nincs… vagy még szítjuk is, akkor kicsúszik az irányítás a keze alól.

A betegség jelentése: a kiszáradt, megfásult testét könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzei.

 

ORR

(lásd még az orrpolip, orrvérzés fejezeteket)

Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. Olyan külső dolgokkal foglalkozik, amikhez semmi kö­ze. Mivel ezzel szembesül, fájdalom ébredhet benne. A fáj­dal­ma a felismerésből, a lelkiismeret-furdalásból kelet­kezik. Ez fordítva is igaz… amivel foglalkoznia kellene, de nem teszi, kattog rajta.

Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki je­lentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan ma­gába szívni, érzékelni az információkat.

Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szagló­ideg pályáján.

 

ORRPOLIP

A polipról elmondható, hogy ez tulajdonképpen egy jó­hisze­műen felállított védő, óvó fal, ami arra hivatott, hogy hihetően tudja önmaga számára bizonygatni: nem éreztem, nem tudtam rá felkészülni… fogalmam se volt róla… És tényleg nem lesz fogalma, hiszen ügyesen falat húzott, hogy ne tudja kiszagolni a közelgő bajt.

 

ORR VÉRZÉS

Olyan dolgokba üti az orrát, olyan finom, alig észrevehető dol­gokat szimatol ki, melyekből nem képes tudást, tapasz­ta­latot meríteni. Sőt ezek a megtapasztalások igen erős be­folyás­sal vannak rá, és ezekkel nem tud, nem akar mit kezdeni.

 

ÖDÉMA

A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúlyba került a víz, ami azután ott pang. A tűz kialvása annak a következménye, hogy van az em­berben egy sor olyan ismeret, mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elve­szik az „égéshez” szükséges erőt, elmegy mindentől a kedve.

 

 ÖNGYILKOS MAGATARTÁS

… „Az ember egy önző állat… Magának akar jót”…

A suicid/öngyilkos szándékánál is az a valódi indok, hogy azzal akar magának jót, hogy eldobja magától az életet… a lehetőséget. Abban a lelki állapotban van, amikor csak a tutit tudná elfogadni – legalábbis ezt akarja hinni. Feltételes módot említettem, mert ez az elfogadás elvi szintű. Amikor valaki, vagy valami elé teszi a megoldást, akkor valamilyen kifogással visszautasítja.

Igazából arról beszélhetünk, hogy az öngyilkosság szán­dé­kával – komolyan – foglalkozó legnagyobb gondja, hogy élni szeretne az elé kerülő lehetőségekkel. Igaz, ezt meg is kellene neki tanulnia, hiszen eddig senki sem mutatta vagy tanította meg neki.

 

ÖVSÖMÖR

(lásd még: idegrendszer, bőr, gyulladás illetve herpesz)

A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok az ingerek, melyek a környezetből érik, határozottan feszélyezik. A be­te­get idegesítik ezek, mert nem tud velük mit kez­deni. Nem képes ellene védekezni, nem képes megtalálni a he­lyes viszonyt.

A szabadulás egyik for­májának ezt hiszi: lázadni… ellene, de végül azokon tölti ki bosszúját, aki­ket legjobban szeret, így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör!

 

PAJZSMIRIGY

„Csak az a tied, amit megeszel.”

Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk is­meretet környezetünkről, amit aztán vagy megfogunk, vagy nem, vagy megrágunk és lenyelünk, vagy nem.

Reakciót, indulatot válta­nak ki a látottak, ezt kell, hogy tegyék, mert más esetben nem harcolnánk, nem küzdenénk érte – vagy ellene.

A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok követ­kezménye. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. Min­den indulat, melyet nem juttattak kifejezésre – elfojtottak – előbb-utóbb felszaporodik és haraggá, kirobbanó indulattá változik.

 

PARANOIA (üldözési mánia)

(lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. részeket)

A külső szemlélő számára értelmetlen, megfoghatatlan dolgai az ő világában – még ha valójában nem is léteznek – nagyon is valósak, és jelentős hatást gyako­rol­nak rá.

Az érintett nem ren­del­kezik betegségtudattal! Természetesnek – bár rossznak – fog­adja el állapotát.

Kifelé fordul, a külvilágot lesi, figyeli, mert amit benn talált, az megbotránkoztatta és megrémítette. A benn lévőkre – vé­le­ménye szerint – nem lehet, nem szabad figyelni. Megszer­zett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni, és ennek az egyol­dalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a szemé­lyiség meggyengülése.

 

PARKINSON- kór

A kórban szenvedő ember legfőbb lelki jellemzője, hogy a mindennapok során ért stresszt, feszültséget nem dolgozza fel – és nem is adja ki.

Elnyomja magában, és befelé fordulva úgy érzi, hogy minden és mindenki magára hagyta. (Ezt még akkor is így érzi, amikor a valóság és a tények egész mást mutatnak!)

Az egész emberre a bizonytalanság a legjellemzőbb tulajdonság, és ez még akkor is igaz, amikor más jellemzőt igyekszik – a betegséget megelőzően vagy a betegség kezdetén – magára erőltetni.

 

PATTANÁS

(lásd még bőr, genny)

A bőr képviseli a test védekező mecha­niz­mu­sá­nak első vonalát. Ezért az itt jelent­ke­ző gyulladásos folya­ma­tokról elmondható: a bőr igyekszik ma­gá­ból kivetni a feszültséget okozó ingereket. – túlzottan…

Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája te­kint­hető olyannak, mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket, ingereket.

 

PÁNIKBETEGSÉG lelki oka

(lásd még: pánik) wikipédia

Fontos: csak akkor lehet pánikbetegségről beszélni, ha rendszeresen jelentkeznek a tünetek/rohamok.

A pánikbetegek pótcselekvése: minden külső és belső dolog elől elzárkózik, így a benne lévő tűz, öröm lassan elcsendesedik. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél – ismere­tek alapján történő döntésekre. Ezek a fél-ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta.

 

Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg, csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől.

 A betegség kiváltó okai:

 1. A belső tűz/öröm kialvása
 2. Levertség, kedvtelenség állandósulása
 3. Üresség – nyitottá válik a szomorúságra
 4. Eltúlzott és kétségbe esett reakció a valóságnak megélt eseményekre

 

PCO (Petefészek-ciszták)

(Lásd még: ciszta, petefészek, hormon)

Sok apró, nőiességgel, anyasággal kapcsolatos „hibát”, zárt magába, de ezzel nem tud vagy nem akar mit kezdeni, ezért mindent megtett az eltitkolás érdekében.

Olyan mértékben esett ebbe a hibás viselkedésbe, hogy el is veszítette az nőiessége – minden – örömét és mindazt a gyen­gédségét, ami eddig annyira jellemző volt rá. Emiatt túlzottan férfiassá vált viselkedése és gondolkodása. (Nem engedi meg magának azt, hogy segítséget fogadjon el, mert azt a gyengeség jelének veszi.)

 

PETEFÉSZEK

A meg­be­te­gedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapotban ke­véssé, vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. – Ez vonatkozik az élet összes területére.

A felfázás: az adott területen meg­csappan az életöröm, vagyis azok a „figyelmességek”, melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni, feszé­lyez­ik, idegesítik.

A gyulladásos folyamatainál – lázadásainál – jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. Unja már, hogy mindig mindent neki kell elviselni, mindig neki kell meg­alázkodni, és neki kell engedni. Tisztában van a helyes, járható úttal, éppen ezért lázad a „rákényszerített” ellen.

 

PETEVEZETÉK

Az út, melyen keresztül eljut, megvalósul az öröm szü­leté­sének feltétele.

Problémái akkor kezdődnek, amikor valamilyen belső ok­ból következően nem engedi szabadjára a benne rejtező, az „élet­be kívánkozó” örömöket. Szeretné létrehozni, szeretne éle­tet adni azoknak a dolgoknak, melyek életében kelet­kez­tek, de…

   

PIKKELYSÖMÖR

A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának diszharmóniája található.

Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem” a külvilág befolyásoló tényezőitől.

A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket, fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét, csú­nyának, elvetendőnek tartja tulajdonságait.

És, hogy ezt mások elől elrejtse: páncélt növeszt… majd, amikor ez kész, elkezd vakarózni, hogy jól tette-e… de ettől még újra és újra megteszi…

POLIP

A polipot tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek. A beteg mindig talál megfelelő indokokat, apró kis zsarnokokat, melyeket önmag fölé emelve, behódolhat neki. Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok, tehát…

A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megú­ju­lás­ra, nyugodt életre való képesség elvesztése. Vagy nem in­dul neki semminek, vagy akkora elánnal, hogy mindent fi­gyelmen kívül hagyva rohan célja felé.

 

PORC

Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni – vesz­te­ségek nélkül –, amikor cselekedeteink mutatnak rugal­masságot, s ha kell, hajlíthatóságot.

Amikor a hajlíthatóság, rugalmasság kényes egyensúlya, harmóniája „véglegesen” megbomlik, számíthatunk a porc elváltozásaira. Ez a túlzott, irányíthatatlanná vált érzés, cse­lek­vés akkor válik érthető valósággá, amikor megvizsgáljuk, melyik testrészen keletkezik.

 

 

PORCLEVÁLÁS

(lásd még: térd, láb, kéz/kar, sérülések, balesetek)

Csontjaink mozgékonyságát a porcok, izületek adják. Amikor a hajlékonysággal, mozgékonysággal vagy mozdít­hatóságával van problémája, kötöttebbé és egyben hajla­mo­sabbá válik a sérülések, balesetek bekövetkeztére.

A fiatal, zsenge fák, a tomboló szél hatására meg­hajolnak ugyan, de a szél elmúltával visszanyerik eredeti alakjukat. A megfásult, öreg fák viszont – ugyan­abban a viharban – súlyos károkat vagy töréseket szenved­het­nek.

Akinek leválik a porca: azon a részén bizony megöregedett… lelkileg…

PORCKORONGSÉRV

(Lásd még sérv)

Olyan ez, mint a víz nyomása, minél lejjebb vagyunk, an­nál nagyobb a terhelés.

Túlzott merevség, esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. Az ellazulás, elengedés teljes mértékben hiányzik életéből, mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket.

A „letehetetlen” terhek annyira nyomasztják, hogy jelentős erő­ket, energiákat kell az elviselésükre mozgósítani. Ez a moz­gósítás aztán elveszi, felemészti a további mozgásokat, vagyis merevség, keménység túlzott gerincesség és a csak az elvekhez való ragaszkodás marad.

 

PROSZTATA

A férfiúi énkép fontos része az öröm, az új mag adásának képessége. Amikor ezzel az adománnyal nem él, vagy hely­tele­nül viszonyul hozzá, elváltozások keletkeznek ebben a szervben.

A bakteriális fertőzéssel küszködőnek erős érzéke van a mások örömét szolgálni, de helyette vala­mi egészen mást ad.

Nem tudja, mihez tart­sa magát, melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt, a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! A bizonytalanság következtében lecsökken az im­munrendszer aktivitása, ami lehetőséget ad a baktériumok megtapadására és elszaporodására.

 

REFLUX

Éhezik… majd az étkezés lehetőségétől, a vágyak telje­sülésének lehetőségétől megittasodva fokozott savter­me­lés­be kezd, hogy a lehető legjobban és legalaposabban felkészülhessen a táplálék feldolgozására. De annyira túllő a célon… hogy nem tudja benn tartani…

A türelmetlenség egyenes következménye a rendszer­te­lenség és a végletesség, ami az étkezési szokásaiban is vissza­köszön…

 

REKESZIZOM

A rekeszizom-problémával küszködő: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához, azonban a konkrét cselekvés megkezdését folyton elodázza.

Összekavarodnak benne az érzelmek, s az összevisszaság görcsöket, fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben, minek következtében nem képes kihúzni magát!

 

REUMA

A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség.

Ennek oka: elveszíti rugalmasságát, azt a rugalmasságot, amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden változik, folyamatosan változik! Így, problémáinkat, gondjainkat is kicsit másként kell és le­het megoldani.

 

SÁRGASÁG

Életéből elvesztek az életörömöt hozó pillanatai, pontosabban ott vannak, csak számára megtapasztalhatat­lan­ok. Olyan ez, mint a csacsi elé kötött répa, közel kerül hoz­zá, de megfogni, megenni, magáévá tenni nem tudja.

A fő jellegzetessége az a konfliktusa, hogy színtelennek, sivárnak érzi életét, ezért kapkodva, idegesen igyekszik színt vinni bele, de rosszul… mert indulatból, haragból kíván cselekedni (lásd még: epe, kövek, alkohol, emésztés).

 

SCLEROSIS MULTIPLEX

A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élet­hely­zetekkel, melyekben szükséges megtalálni a biztos pon­tok­at. Azokat a támpontokat, melyekre lehet, és érdemes ala­poz­ni. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rej­lenek.

Szem­ellen­zősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja – kész tényként – az elé kerülő ismereteket. Ezzel – nem szán­dé­kosan – eléri: megszűnik az a stimuláló erő, mely arra sar­kall, hogy mindig újat keressen. Az idegpályák szerepe hát­tér­be szorul, „azt érzik feleslegesek”, következésképpen sat­nyulásnak, sorvadásnak indulnak. (Amikor so­káig a mellőzöttséget tapasztaljuk, előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!)

 

SÉRV

Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. Ennek olthatatlan vágya abból ered, hogy fél. Fél kevesebbet tel­je­sí­teni, mint 150%-ot. Azt hiszi, akkor lesz tökéletes és bol­dog, ha mindent ő old meg.

 

Köldöksérv

Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie, hogy világra jö­hes­sen. Valamilyen konfliktus volt, van az anya-gyermek kap­csolatban, pl.: mesterségesen beindított szülénél a gyermek nem az anya támogatását, hanem valami más érzést tapasztal.

A felnőttkorban kialakuló sérvnek is hasonló lelki oka van, azzal a kitétellel, hogy igyekszik kötődni szüleihez, az önállóság helyett. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét, aki viszont szabadulni szeretne…

 

Heresérv

Kisebb rendűség érzéseit, felfokozott – nemi – teljesítő ké­pességgel igyekszik palástolni. Azonban úgy tűnik, ered­ménytelenül, hiszen sérv alakult ki szervezetében.

 

Gerincsérv

Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve, hogy em­ber­ként, gerinces emberként tisztelje környezete.

 

Lágyéksérv

Az ágyék minden körülmények között az öröm, a kéjes ör­öm megélésével kapcsolatos. Az itt keletkező sérv jelen­té­se az imént jelzett vágy erőn felüli akarása.

Nőknél az öröm „habzsolása”, férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező.

 

SZÉDÜLÉS

A nagy igyekezetben, hogy az életben megállja a helyét, elveszítette testi-lelki egyensúlyát.

A szédülés – ha nem társul hozzá szervi elváltozás – a bi­zony­talansággal, a célok, vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben.

 

SZÉKREKEDÉS

Azoktól a dolgoktól, melyeket már feldolgozott, megértett és tanult belőlük, nem tud, nem mer, vagy nem akar szabadulni. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud, és nem akar. Nem akar szabadulni, mert életében ez az egy pont biztos. A lehetséges okok között szerepel:

 • tudat alatt fél, hogy újabbakat kell feldolgoznia
 • nehezen cselekszik a tanulságai szerint
 • tart a következményektől

 

SZEM

A látási rendellenességek különbözőek: attól függően, hogy mit lát, mit akar látni, és mit nem szeretne látni.

Bal szem:       

Ezen az oldalon az érzelmi „meg- illetve meg nem látá­sokkal” kapcsolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként.

Jobb szem: tekintetében ugyanezt mondhatom el. Igaz a fizikai, anyagi dolgokra vonatkoztatva!

Rövidlátás

Jelentése: magával foglalkozzon, intim szférájában kell meg­lát­nia a lehetőségeket. (Messzire most nem lát.)

Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja, nem látja a lelki fej­lődését, elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított ér­zések. Gondot okoz neki, hogy csak közelre, a közvetlen környezetére lát rá.

 

Távollátás

A távoli célkitűzéseket, a jövő érzelmi növekedéseit látja, tisz­tában van azzal, amit el kíván érni. Lelki állapotára leg­in­kább jellemző tulajdonság: „elmenekül” a jelenből és he­lyette a jövőben igyekszik élni. Soha nem azt nézi, soha nem azt látja meg, ami van. Helyette – különös érzékkel – azt ke­re­si, kutatja, és arra alapoz, amit nem lát!

 

Szürke hályog

Úgy érzi, hogy mindenki ellene van.

Erős vágy él benne, hogy anyagi és szellemi tapasz­ta­lá­s­ok elől elzárkózzon.

A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önmagára, másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje fél­retenni az előítéleteket, és úgy látni, érzékelni a dolgokat, ahogyan azok vannak.

Zöld hályog

Lelki, tudati okai hasonlatosak az iméntihez, azonban itt a fal még képlékeny, időnként átjárható. Csak néhány élet­hely­zet elöl, menekül, illetve csak néhány dolgot akar más­ként (szűrőn keresztül) látni, hosszabb-rövidebb ideig.

Szemszárazság

Az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani, nem képes lemondani elképzeléseiről. Azt hiszi, az elmúlók he­lyébe nem jön új, más! Pedig hagynia kell, történjen min­den, úgy ahogyan kell!

 

Könnyezés

(lásd még allergia)

Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi, amikor korántsem jött el az ideje, vagy­is idő előtt, még élve temeti el életének legszebb pillanatait!

 

Szemtengelyferdülés

Veleszületett, magával hozott gyengéd, örök figyelmez­te­tés, ami látásmódjára vonatkozik. Ez a hajlamokat tükrözi, de nagyon fontos adalék, hogy a gyermek pontosan vissza­adja a szüleivel, szüleiről kialakult képet is. Vagyis a gyer­mek úgy fog fejlődni, ahogyan a szülők „akarják”! Idéző­jelbe tettem az akarják szót, hiszen korántsem jelenti, hogy tu­da­tosan, szándékosan kívánják irányítani, befolyásolni gyer­mekük életét!

Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent.

 Szétálló szemek: a saját életének mellőzése mellett a mindenre és mindenkire odafigyelést „örökölte”.

Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár.”

Felfelé irányuló szemek: valami megbotránkoztatta, ezért figyelmét következetesen igyek­szik elfordítani, mintegy reménykedve: valaki segít fent­ről!

Táskás szem

Olyan dolgokat tapasztalt, látott melyek bántották a szem­ét, ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!), nyomasztja, kifá­rasztja. Elveszíti belső nyugalmát, örömét és tettvágyát.

Kötőhártya

(lásd még allergia, gyulladás, szem)

Árpa

Érzelmi, vagy anyagi észlelés, ami szúrta a szemét, de ez a behatás beágyazódott, tar­tósan megmaradt. Egy idő elteltével igyekszik ezt a kelle­met­len élményt kilökni magából. E folyamat meg­nyil­vá­nulása az árpa, amennyiben a művelet sikertelenséggel járt.

Szemizom-sorvadás

Belefáradt a mindig új dolgok, lehetőségek ke­re­sésébe, kutatásába.

Nem érti miért, de tény: soha sem veszi ész­re a kínálkozó lehetőségeket. (Észreveszi, de nem vesz ró­la tudomást, nem tudatosodik benne, vagyis képtelen hasz­nosítani!)

Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket, meg­fárad, és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete ér­tel­mé­nek keresését.

Szemizom-gyulladás

(Lásd még: gyulladás)

Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen, miszerint újra és újra keresni, kutatni kell a friss, változó dolgokat. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett, hogy megtalál­ná, észrevenné örömteli dolgait!

Szaruhártya

Állapotából, betegségeiből következhetünk arra, hogy az adott életszakaszban milyen szempontok, prioritások vagy állandók alapján tekint a világra.

Látóideg

Észleli az új eseményeket, de fáradtnak, esetleg lustának ér­zi magát a megfelelő lépések megtételéhez. Azzal a kifo­gás­sal, hogy nem vette őket észre, ezért nem is szükséges sem­milyen válaszlépés.

Röviden: tapasztalja az ingereket, de a tu­datáig már nem jut el az információ.

Mivel az idegek nem érzékelik, hogy szükség van rájuk, foko­zatosan felhagynak az ingerek szállításával, és elsor­vad­nak.

Csőlátás

A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség, akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre.

Tele vannak szorongással, életük rettegéssel telik. Mindent el lehet mondani róluk, csak a felszabadultságot, rugalmas­ság­ot nem!

Farkasvakság

Amíg tisztának, átláthatónak, egyértelműnek tapasztalja a kö­rülvevő dolgokat, addig képes áttekinteni azokat, de ami­kor a lényeg kezd ködbe burkolózni, szürkülni, elveszíti a fo­na­lat.

Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis” lelki álla­pot, ami annak köszönhető, hogy a dolgok tisztázása, a tisz­tánlátás helyett elfogadta azt a téves elképzelést, hogy kép­telen tisztázni élethelyzeteit!

Szemfenék-meszesedés

A meszesedés pedig minden esetben egy bekeményedett, megmerevedett felfogást, vagy ha úgy tetszik világképet jelent. Olyan világképet, olyan felfogást, amit a beteg nem élvez! Fontos, hogy a meszesedés nem egy pillanat alatt alakul ki, tehát a hozzá vezető lelki út is hosszadalmas volt.

Egyéb látászavarok

Ez a kórkép mellékvesével, és a pajzsmirigy diszhar­mo­ni­kus működésével van összefüggésben. (lásd ott és a farkas­vak­ság c. résznél).

SZÁJ és BETEGSÉGEI

(lásd még: fogak, nyelv, nyálkahártya, arcüreg)

Olyan dolgot nyilvánított ki, olyan helyen és időben, aminek nem volt ott semmi keresnivalója.

Sokat rágódott, aggodalmaskodott, mielőtt bármit is mondott vol­na, ha mondott egyáltalán valamit.

 

Szájpenész

akkor alakul ki, amikor azt érzi: megetették vala­mi­vel (amit nem érdemelt meg). A megetetés eredmé­nye­ként erősen lecsökken a belső tűz intenzitása és remek tápta­laj teremtőtik a vizes, nedves, sötét helyeket kedvelő penész­nek.

SZÁJSZAG

(Lásd még: reflux, gyomorszáj)

Válasszuk ketté a problémát a száj szagára és a gyomor­ból feltörő szagokra. Míg az első esetben arról beszél­hetünk, hogy a beteg nem tudja, hogy amit beszél, jó-e vagy rossz-e, a második esetben viszont az a gond, hogy folya­ma­tosan emészti magát… folyamatosan azt várja, hogy történ­jen valami, amit majd megemészthet.

 

SZEMÖLCS

A szemölcs nem – nem feltétlenül – betegség!

Elhelyezkedése a testen minden esetben, egy „előző élet­ből” áthozott figyelmeztetés. Nagyon is idézőjeles ez az elő­ző élet, hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kivál­tó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír!

 

SZÍV

A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási for­má­ja határozza meg, hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki.

Az igazán maradandó dolgok, akkor életképesek, ha két do­log­ból épülnek fel. És mindkét komponensből annyi van, amen­nyi a harmonikus működéshez, létezéshez elenged­he­tet­len! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmónia-meg­bom­lásról beszélek, amikor kizárólag egyetlen elv, viszony sze­rint hozza meg döntéseit.

 • Zárkózottá válik, mert valamilyen (általa megélt) dol­gok­ban fájdalmasan csalódott, mert túlzott elvárásai vol­tak azzal kapcsolatban. Levonja a következtetést: nem sza­bad vágynia.
 • Végletesen, „rajong” valami iránt. Semmi másra nem marad ideje, élete egyoldalúvá, labilissá válik.
 • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást, mert vagy nem vesz róla tudomást, vagy egészen másfajta elkép­ze­lé­sei vannak a szeretetről!
 • Csak mások szeretetét várja, s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet.

Ennyi bevezető után térjünk át a konkrét, jól behatárolható betegségekre.

 

Szívelégtelenség

Teljesen mindegy, mit tesz, mit cselekszik: ímmel-ámmal, nem teljes odaadással, kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást, valahogy másként tesz!

Mondjuk, nem szeret senkit, de ezt felemásan viszi véghez, min­tegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyil­­vánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet.

Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá, miszerint családtagjaitól, környezetétől sem fogadja el olyan őszintén, ahogyan azt adják.

 

Szívritmus

A szívnek, a szív szavának nem lehet parancsolni, követi a saját ritmusát, saját érzéseit. Lényegtelen, milyen tudat vezérli, milyen tudat uralkodik, a lényeg csak ez: az élet és a szeretet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni.

Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent, hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. Felborult az adok-kapok har-móniája.

Egyik végletből a másikba zuhan.

Szívszorulás (angina pectoris)

Retteg attól mi fog történni, ha végre kimutatja a benne la­ko­zó érzéseket. Fél, hogy szembekerül mások érzéseivel, amit iránta tanúsí­tanak.

Szívinfarktus

Görcsösen fél, retteg at­tól, hogy adjon, vagy kapjon szeretetet.

Amikor érzései nem találnak meg­fe­lelő partnerre, amikor nem kapja meg azt a gon­dos­ko­dást, amit annyira hiányol, majd megszakad a szíve! Annyira tud fájni a reménytelenség, annyira tud dobogni, he­ve­sen verni a szív, hogy majd kiugrik helyéről.

Hosszú távon ezek a lángolások valamint szorongások fogják előidézni a görcsösségeket, hiszen azt his­zi, másként nem érheti el remélt céljait. A re­mény­telenségnek pedig az lesz a következménye, hogy kezd­i elveszíteni türelmét (egyre görcsösebben), egyre aka­ratosabban igyekszik kikényszeríteni, elérni.

 

A balkamra oldalfalát érintő infarktus

A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre ve­zethető – amelyik nemhez érzelmileg kötődik – vissza, de ami biztosan állítható: ez valamilyen ér­zel­mi válság és az ennek következtében kialakuló belső konfliktus következtében kialakuló betegség.

 

Jobb kamra érintettsége:

Férfire, illetve anyagi jellegű konf­liktusokra, meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal, az­zal kiegészítve, hogy jelen esetben a fizikai világgal van szo­ros összefüggésben.

 

Elülsőfali károsodás:csalódásai abból keletkeznek, amit el kíván, el kívánt érni, de…

Hátsófali érintettség:

Egy érzéssel, fizikai dologgal, kritikával nem volt (és most sem) hajlandó szembe nézni, elfogadni, megérteni, sze­ret­ni és megoldani.

Szívbillentyű zavarok

Szelektál, nagyon megválogatja kit szeressen. Néhány em­bert szeret, másokat viszont gyűlöl. De a megbetegedés lé­nyege mégis csak az egyszerre jelentkező kettősségben, a bizonytalanságban van.

 

Szívbelhártya-gyulladás

Szívbillentyű gyulladás egy fertőzés következtében. A szívbillentyű az a szelep, ami szabályozza a vér áramlását… mint egy pumpa záró szelepe… ha nyitva marad… nem tud nyomás képződni, tehát a vér nem tud eljutni a távolabbi részekbe.

Amikor szívbillentyű gyulladásról beszélünk, akkor az a lelki jellegzetesség áll a háttérben, hogy berzenkedik az ellen, hogy akkora „nyomást” teremtsen vagy hozzon létre, hogy ő tudjon saját magáról gondoskodni. „Talán” azért, mert annyit foglalkozik másokkal, hogy önmagára már nem marad sem ereje, sem ideje.

 SZÍVBUROK- gyulladás

A szívet körülvevő, óvó burok és a szív fala között valamilyen – gyakran ismeretlen – ok következtében folya­dék szaporodik fel, amit a szervezet úgy igyekszik orvosolni, hogy gyulladásos folyamattal tüzet ébreszt.

Nem tudja pl. elfogadni, hogy nem adják meg azt a törő­dést, szeretetet, amit megérdemel, és harcol az érzés, vagy akár a személy ellen. Miközben nem valami ellen akar harcolni, hanem azért kívánna tenni, hogy megkapja – bár ezért már semmit sem tud tenni. Elsősorban azért, mert eszébe sem jut tenni érte.

 

SCHIZOPRAENIA (tudathasadás)

Összekeveredik a valóság a fantáziával, és ebben az össze­visszaságban a beteg nem tud és talán már nem is akar egyszerűséget és egyértelműséget találni.

Összemosta a dolgait és hagyta, hogy összemosódjon a képzelet és a valóság… és ezt ő bizony nem csak elszenvedte, de támogatta is… ha mással nem, azzal, hogy tudatosan kereste az újabb és újabb információkat… amiktől retteghet.

 

SZEMHÉJ

A szemhéj védi, óvja a szemünk világát, az én- és világ­kép­ünket. Ezzel takarjuk és óvjuk nézeteinket, illetve ezzel a részünkkel tesszük tisztába látásmódunkat… söpörjük tisztára mindazt, amire szemünket vetjük.

A tünetek megjelenésének formája fogja pontosítani a természetes védekezési folyamatok megszakadását és mikéntjét.

(Lásd még: kialakuló tünetek szerint)

 

SZENVEDÉLYBETEGSÉG

Így élik ki… így igyekeznek kiélni azt a szenve­délyességüket, melyet máshol/másban nem mernek megélni. Elfojtják vágyaikat, amit aztán egy egyszerűbbnek tűnő tevékenységben igyekeznek kiélni.

 

TALP

Megmutatja, hogyan állja meg helyét a fizikai és érzelmi világában.

Az, ahogyan saját világában áll, halad céljai felé, befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére.

A talp felületén keletkező fájdalmas területekből követ­kez­tetni lehet azokra a lelki problémákra, melyek gyötrik, disz­harmóniát ébresztenek benne. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal!

 

TBC

(Lásd még: Vese tbc, baktérium-fertőzés, gyulladás, tüdő, stb.)

A meggyengült védekező rendszer következtében a ciszták kialakulásához hasonló lelki jellegzetességek eredményeként egy védő fallal kívánja körbe zárni a gondok forrását. Ez azonban nem sikerül megfelelő formában körül határolni és ez ellen fel is lázad és hiába irritálja, nem marad ereje arra, hogy felszívja magát és valami új, vágyott és önbizalmat adó dologba kezdjen.

 

 

TENISZKÖNYÖK

Fő konfliktus: harc, küzdelem, „erőszak” a nyugodt, laza cse­lekvés helyett!

Lelki beállítottsága azt mutatja, neki min­den­ért könyökölnie kell. Félre kell lökdösni azokat az em­be­re­ket, dolgokat, melyek közte és célja között állnak. Ez kon­flik­tust okoz, mert tulajdonságai között nem szívesen tapasz­talja az erőszak ilyen formáját. Alapvetően nyugodt ember rej­tőzik a „durva” felszín alatt, de elege lett, és helyette in­kább valami „célravezetőbbet” választott!

 

TÉRD

A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős sze­rep­pel bír a térdelés, térdre ereszkedés, mint a megaláz­ko­dás, a behódolás kifejeződése. A szertartásokban betöltött sze­re­pét dőreség lenne lealacsonyítani.

Azért kapott jelentős sze­repet a térd, a térdre ereszkedés, mert ez a testhelyzet, ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elkép­zelé­se­imet és beengedek valami újat. Mindaddig, míg ez a belső kész­tetés valóban bentről ered, addig a jelentése a jó ér­de­keket szolgálja. Amikor viszont ez külső erővé lép elő, már biz­tos, hogy nem annyira szerencsés!

Bal térd betegségei, fájdalmai az érzelmi dolgokkal kap­csolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi for­mában. Vagyis képtelen érezni, melyik a helyes, köve­tendő út.

Jobb térd pedig a fizikai dolgokat, a konkrét anyagi meg­nyilvánulásokat tükrözi. A fizikai világra, illetve a fizikai világhoz való viszonyra jellemző.

 

TESTSZAG

A pótcselekvés ebben áll: „rossz” szagot teremt, hogy ez­zel távol tartsa magától az „ellenséget”!

A „rossz” testszag minden esetben valamilyen belső, rej­tett félelmet takar illetve jelent. A félelmek, szorongások előbb vagy utóbb kitör­nek belőle, de ezt a dühkitörést megelőzi a nem tudatos meg­sza­badulás, ez pedig a testszagban jelenik meg.

 

TESTKÉP zavar

(Lásd még: Bulimia/Anorexia, stb.)

Test és lélek összhangja… s, amikor ez az egyensúly megbomlik, nem olyannak fogja magát látni, érezni, amilyen valójában, hanem a lelki állapota lapján ítéli meg kinézetét… a lelki állapota pedig nagyon messze van a tökéletestől, felszabadulttól és megoldást keresőtől… egy szóval: kritikus.

Keresi a hibát, és amikor megtalálja, bebizonyítja gyengeségeit még feszültebb lesz… és ez sokáig nem maradhat így… de mivel lelki beállítódásán nem tud változtatni… de mégis érzi a változás szükségét… a testén akarja orvosolni… hiszen ha nem látja csúnyának… baj sincs… de ezzel csak még nagyobb és mélyebb bajt generál…

 

TETANUSZ

Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről ír­ta­kat (bővebben lásd ott).

Legyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az em­ber az új dolgok befogadására. Az éhező sem nézi, mit ad­nak neki, a szomjazó sem azt figyeli, milyen folyadékot ön­te­­nek a szájába, így a fertőzött sem azt nézte, mivel táplálta ön­magát, milyen eszmékkel helyettesítette elveit. A gyen­ge­sé­get kihasználva, az idegen dolgokat befogadva bizony­talanná válik élete.

 

TOURETTE- szindróma

Ez az idegrendszeri kórkép sajátossága, hogy akaratlan cse­lekvést vált ki, ami lehet kéz-lábmozgás, arc vagy szem­mozgás, de szavak, káromkodások kimondása is.

„Csak azt vehetjük ki, amit betettünk… csak az jöhet ki, ami bement”. Hogy miért fontos ez? Mert csak azokat a mozgásokat vagy reakciókat tudjuk kiadni, kimondani, ami bennünk van. Csak azért tudunk csúnya szavakat kimondani, mert azok bennünk vannak. (Még ha mélyen eltemetve is.)

Akaratlan mozgások és szavak jelentése az, hogy az akarat valami egészen mással van elfoglalva. Őrizetlenül hagyja a benn lévőket és azok kiszökdösnek.

 

TÖRÉSEK

A törés, miként a villámlás, egy pillanat alatt kialakul, de ezt meg­előzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le.

A tudatunk, lelkünk – a sors is – nem kifejezetten azért van, hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkezőleg! Célja, hogy fel­hív­ja figyelmünket arra, milyenek vagyunk, és mit kell még el­sajátítanunk. Ebből következik: tudatunk, lelkünk már rég­óta mondja a magáét, de nem értettük meg, ezért olyan nyelv­­hez folyamodik, amit ismerünk. Olyan „hangon” mond­ja, amire felkapjuk a fejünket.

 

Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt, hogy (úgy érzi, úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott, amiben hatalmasat csalódott és ez törést jelent életében.

Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg, amit nem, vagy csak nagy fájdalmak árán lehet helyrehozni.

Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt, ami kettétörte egész eddigi sorsát, és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul!

 

TROMBÓZIS – EMBÓLIA

Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizo­nyos értelemben vett lassúságban és az ebből következő fá­sultságban található meg. Elvesztette az egész­séges életkedvet, mely biztosította az információk, ismeretek harmonikus áramlását.

Lábtrombózis: a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló, késztető erői, melyekkel ritmusosan tudta meglép­ni szükséges teendőit.

Lelassul, mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait.

A kudarcnak meg­élt élethelyzetek következtében csökken a tartása, elveszíti ru­gal­masságát és elfárad, „kinyúlik”.

 

TÜDŐGYULLADÁS

Tüdő = megújulás, újba kezdés

Gyulladás = a szükségszerűség elleni lázadás

A tüdőgyulladás pótcselekvése ez: lelke mélyén érzi annak szükségét, hogy kitörjön nyomatszónak tapasztalt életéből és belekezdjen valami nagyon is vágyottba, elérhetőbe, de ehelyett magára akar erőszakolni egy el nem fogadható beletörődést, ami ellen teste-lelke is fellázad.

 

TYÚKSZEM

(lásd még: láb, talp)

Azon a lábon jelenik meg ez a „bőrtüske”, amellyel (lelki jelentésével) kapcsolatban van. Bal lábon, amikor vala­mi­lyen érzelmi alapú és jelentésű kérdést akar mindenképp meglépni, és jobb lábon alakul ki, amikor egy anyagi jellegű cél elérésével kapcsolatban vált keménnyé és a lábujjak között jelenik a tyúkszem, amikor minden igyekezetét az elrejtésre, palástolásra fordítja.

 

ÜVEGCSONT

(Lásd még: gyermek/genetikai betegségek, csontrendszer)

A gyermek betegsége minden esetben a szülők lelkében zajló folyamatokról is beszámol. Jelen esetben arról, hogy törékenynek, rugalmatlannak érzik magukat. Úgy élnek, mintha folyamatosan fejük felett lebegne Damoklész kardja. Igaz… erről mindkét szülő hallgat… ezért kerül éppen így felszínre.

 

VAKBÉL

A beteg olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni, amire semmi szüksége nem volt.

Vak tasak, vak zsák ez a képlet, ami nem vezet sehová, de nem is ez szokott begyulladni, hanem a folytatása, a féreg­nyúl­­vány. Összevetve a belek jelentésével, itt olyan megemésztett, de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni”, melyre semmi szük­sége.

A gyulladás akkor kezdődik, amikor mintegy önmaga ellen lá­zadva ki akarja vetni a bennlévő tartalékait.

 

VÁLLAK

E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit.

A teher természetéhez tartozik, hogy lehet saját, illetve má­sok által felhalmozott megoldatlan feladat. Ebben az eset­ben lényegtelen dolog arról beszélni, kinek a problémáit vet­tük vállainkra, kinek a terheit hordozzuk. Úgy is csak az szá­mít, hogy nem tesszük le a nyomasztóvá, terhessé vált „cso­ma­gokat”.

Vállaink azt a célt is szolgálják, hogy a kétségbeesett emberek rá­b­orulhassanak, rajta kisírhassák fájdalmaikat, elmond­hassák gondjaikat. Ez így van jól!

Probléma, betegség vagy fájdalom akkor alakul ki, amikor már nem azt csináljuk, ami és ahogy jó, hanem ahogy jónak akarjuk hinni…

 

 

VÉRALÁFUTÁS

Azok a nézetletérések, érdek­ütkö­zé­sek, melyek nem megfelelően kerülnek felszínre, nem tu­dat­osodnak és nem ezek alapján cselekszünk, a háttérben maradnak, és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tu­dat). Vagyis, egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő, mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét.

Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is fel­fog­ha­tó! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó, vagy átmenetileg képtelen a megújulásra.

 

VÉR

(lásd még a lép, máj, fehérvérűség és a sárgaság címszónál)

Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Benne vannak azok a létfontosságú elemek, melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez.

Amikor a betegnek vérproblémája van, akkor megbomlik az a kényes egyensúly, ami az egészséges ellátottság és az el­hasz­nálódott erők között van. A sejtek nem kapnak új alap­anya­gokat és nem megfelelő a bomlástermékek elszállítása sem.

 

VÉRNYOMÁS

Minden ember (igazán) akkor tud és képes teljesíteni, ami­kor van rajta egy bizonyos nyomás.

Kiváltó okok:

 • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben, amikor a sze­retetből, a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz, mintegy ki­fe­jezve sajnálatát.
 • Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben, amikor a plusz feszültség, nyomás a meg nem értésből ered. A meg­értés legnagyobb ellensége az elfogultság, az ér­zelmi kötődés.
 • Hormonális, amikor a belső tűz harmóniája megbomlik. Nem képes már érezni, mi helyes, mi a helyén való. Nem tudja, miért harcoljon, és mi ellen küzdjön.
 • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell meg­közelítenünk: az első az adrenalin-növekedés, hogy mi­nél többet tudjon kihozni magából, tehát növeli a nyo­mást. A másik oldal pedig a félelem összeszorító gör­csös­sége, ami összehúzza az erek falait.
 • Érszűkület. Amennyiben valahol szűkület alakul ki, úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása, nö­vek­szik a nyomás, csökken a szállított mennyiség. Ugyan­erről a jelenségről beszélhetünk itt is.

 

Az ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fog­nak jelentkezni.

A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan, sorsszerű állapotába, de közben belül, lelkében igen kiterjedt harcot vív (önmaga ellen).

 

VÉRSZEGÉNYSÉG

Meglévő képességeit, örömeit és az ezekből fakadó lehe­tő­ségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten.

Azt érzi, életéből kimaradt a „fűszer”, ezért nagyon vissza­fo­gott lesz, kialakulhat a depresszióra való hajlam.

A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozitív folya­ma­tokat.

 

VÉRZÉKENYSÉG – VÉRALVADÁS

Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sé­rü­lé­sek alkalmával nehezen vagy egyáltalán nem képes a le­nyug­vásra, továbbra is megőrzi a sértődöttséget, és nagyon ne­hezen békél meg.

A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot” és a „súlyos vérveszteséget” választja, ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő!

Az idők során képtelenné vált arra, hogy képes legyen hátat for­dítani a rossz, fájó élményeknek, inkább előveszi, és újra meg­forgatja magában az éles kést.

 

VESE

A kiválasztás, a megértés szerve, következésképp a jelen­tése is ehhez kapcsolódik.

Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anya­gok között különbséget tesz, szétválasztja a hasznosakat az ár­tal­masoktól, úgy ez történik szellemi, lelki síkon is. In­formációkat, ismereteket válogat szét, megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól”.

Veseproblémák akkor jelentkeznek, amikor az ember nem tud­ja kiválasztani, mire is van szüksége, és mire nincs. Pon­to­sab­ban: nem mer, nincs bátorsága érzéseire, megérzéseire és tu­dá­sára hallgatni és cselekedni.

Bal vese: Betegségek, problémák, zavarok jelentkeznek, amikor az ér­zé­seiben lényegtelen dolgokra alapoz és ez­zel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is, lényeges dol­go­kat figyelmen kívül hagy.

Jobb vese: Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna. Nem sze­lektál a dolgok között. Nem elemez, de a sok keserű ta­pasz­talat hatására visszavonul, begubózik, és inkább beletörődik élethelyzeteibe.

Ciszta

A ciszta egy nagyon konkrét dolog, amivel ugyan szembe­né­zett, felfogta súlyát, jelentőségét, de a megoldását elodázta, ma­gába zárta. Azt is mondhatom, félretette gondjait, fallal vette körül, hogy ne is lássa.

Vesekő

(Lásd még: kő)

Egy olyan – néha csak esetleges – sérelmet jelent, ami fö­lött nem tud napirendre térni, megoldani, s ez által meg­sza­ba­dulni tőle. Magába zárta a sérelmet – önmaga előtt talán még büszke is rá – s nem engedi ki. Ez az ismeret, legyen az bármilyen, egy biztos pont az életében!

A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar.

A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kap­csolatos.

 

Zsugorodás, Pangás, Alulműködés

A lustaságból, kishitűségből eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. Emlékezz: „a gyökér a tudatban ke­resendő”. Tehát ha a tudat lustálkodik, akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi.

Jelen esetben ez annyit tesz, hogy csökkenti a megértés vá­gyát. A lecsökkentett megértés következtében a vesék lénye­ge­sen kevesebb éltető erőt kapnak. A kevesebb energiából kis­ebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől, azáltal, hogy egészséges erőkkel látják el. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. Ezt pedig csak az „elbocsájtások” árán érheti el a beteg szervezete.

 

 VESE TBC

(lásd még: vese, genny, fertőző betegségek)

A vese a feldolgozás, a kiválasztás egyik szerve. Amikor meg­fertőződik ez a kiválasztó, megértő szerv, akkor az azt jelzi, hogy a beteg valakinek vagy valaminek az igen erős irányítása alá ke­rült, aki/ami meg akarja határozni, hogy hogy­an értelmezze a dolgait, hogyan viszonyuljon élet­helyzeteihez!

A beteg, ahelyett, hogy megkeresné saját (örömteli) élet­szem­léletét, aláveti magát mások irányításának. Azt hiszi – el­hiszi –, felmerülő problémáit csak mások elképzelései, ta­pasz­talati alapján képes megoldani.

 

VISSZÉR

Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni?  Mi ösztönzi arra az ereket, hogy kitáguljanak, elveszítsék eddigi rugalmassá­gu­kat?

Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás jeleként mutatják ezt a „tünetet”.

A pótcselekvés abban áll, hogy a beteg a pihe­nés, az értékelés idejét is „aktív” munkálkodással kívánja he­lyet­tesíteni. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve – a tudat is – nem marad ideje azokra a pillanatokra, amikor fel­fedezhetné, megélhetné a saját értékei által kiváltott örö­m­öt. Nem találja saját értékeit, de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit.

Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból, hogyan fogadja el saját érzé­seit, a környező világot s a benne lévő dolgokat, illetve, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez. Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlenségek

Jobb lábon: Konfliktusát, pótcselekvését a fizikai testtel, a fizikai világ­gal éli meg. A külső kinézetével, a test megjelenésével nincs megelégedve.